Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
שירותים להגנת הצומח ולביקורת
מנהל עבד גרה
כתובת ת.ד. 78 בית דגן 50250
טלפון 03-9681500/1
פקס 03-9603005
דואר אלקטרוני rickym@moag.gov.il
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של היחידה
קו מפריד

השירותים להגנת הצומח ולביקורת פועלים במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והינם זרוע לאכיפת חוקים ותקנות ולמתן שירותים מקצועיים בנושאי הגנת הצומח, ניטור ומניעת נגעי צמחים, וכן, ליבוא ויצוא של תוצרת חקלאית.


השירותים להגנת הצומח ולביקורת הם רשות מוסמכת הרשאית להנפיק תעודות בינלאומיות הדרושות במסחר בתוצרת חקלאית, כמו תעודות בריאות, תעודות יצוא לתוצרת אורגנית ותעודות המעידות על איכות של תוצרת חקלאית טרייה. כמו כן, עוסקים השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושאים הבאים:

 • פתיחת שווקים ליצוא תוצרת חקלאית ישראלית באמצעות הסכמי הדדיות עם שלטונות הגנת הצומח של מדינות מייבאות
 • מניעת חדירת נגעי צמחים לתחומי מדינת ישראל
 • ניטור ומניעת התפשטות של נגעי צמחים חדשים וקיימים
 • אינטרודוקציות של זנים חדשים בתחנות הסגר צמחים
 • פיקוח ובקרה על מערכי גידול ליצירת חומר ריבוי נקי עבור החקלאות המקומית ועבור יצוא
 • שירות פיקוח וניטור של עשבים רעים, חולייתנים וחלזונות
 • פיקוח על איכות תוצרת חקלאית ועל מתן טיפולים מיוחדים לתוצרת המיועדת ליצוא, על פי דרישות מדינות היעד
 • בניית מאגר מידע ויצירת אמצעי המחשה לתקני איכות לתוצרת חקלאית
 • רישום, רישוי ופיקוח על תכשירי הדברה לשימוש חקלאי
 • שירות מאגר מידע לחומרי ההדברה המורשים בישראל
 • שירות מעבדות לבדיקת חומרי הדברה ושאריותיהם בתוצרת חקלאית
 • שירות מעבדות אבחון לנגעי צמחים בתחום האנטומולוגיה, פיטופתולוגיה ונמטולוגיה
 • שירות מעבדות לפיקוח על טיב מספוא
 • שירות מעבדות לבדיקת צמחים ומיקרואורגניזמים מהונדסים (GMO)
 • שירות הכרה במעבדות חיצוניות
 • שירותי תמיכה מקצועית בנושאי הגנת הצומח.

השירותים להגנת הצומח ולביקורת פועלים בהתאם לתקן בינלאומי ISO 9001:2000 שהנו תקן לניהול איכות. מעבדות הכימיה שלנו מוסמכות לתקן הבינלאומי ISO 17-025 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, המעיד על כשירותן לבצע את הבדיקות. בנוסף, פועלים ביחידה בהתאמה לתקנים בינלאומיים נוספים. השירותים להגנת הצומח ולביקורת מקיימים קשרים ומגעים מקצועיים עם רשויות מקבילות בעולם ועושים כמיטב היכולת כדי להיות בחזית הטכנולוגיה והמידע. באמצעים אלו משפרת היחידה את השירות לחקלאים ולציבור הרחב.

מגוון הפעילויות והשירותים הניתנים על ידי היחידה מתאפשר בעיקר בזכות צוות המומחים, המכשור
המעבדתי המתקדם ויישום שיטות חדשניות ומתוחכמות.


למבנה הארגוני
לפרטים נוספים ולהרחבה ניתן לפנות אל אתר האינטרנט של השירותים להגנת הצומח או לפנות במספרי הטלפון שלעיל.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם עבד גרה, מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
שרותים להגנת הצומח ולביקורת
חדשות