חזון המשרד

המשרד יפעל לפיתוח חקלאות ישראל וביסוס ההתיישבות ברוח ערכי הציונות, לשמירה על אדמות המדינה ומשאביה, להבטחת אספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי מדינת ישראל ולמינוף היתרון היחסי של חקלאות ישראל.

מטרות ויעדים

א.        פיתוח ההתיישבות ברוח ערכי הציונות

 1.      עידוד ופיתוח ההתיישבות החקלאית והכפרית בדגש על אזורי עדיפות לאומית.

 2.  עידוד פיתוח עסקי כלכלי מגוון ביישובים כפריים כמנוף לפיתוח אזורי.

 3.  הדרכה ופיתוח ידע המכוון למינוף ההתיישבות תוך התאמתו ליישום בתנאי האזור.

 4.  פיתוח החקלאות בכפרי  מגזר המיעוטים.

ב.         יצירת תנאי ייצור אופטימליים לצורך אספקת תוצרת חקלאית

 1.  ייעול השימוש בגורמי ייצור בחקלאות והגדלת זמינותם לחקלאי תוך פישוט תהליכים (מים,  שטחי קרקע וים, ע"ז, הון).

 2.  שיפור התנאים הכלכליים לציבור היצרנים.

 3.   מתן מענה מחקרי יעיל לבעיות מתפרצות המהוות איום על ענפי החקלאות.

 4.  השתת פיתוח וקידום החקלאות על עקרונות של פיתוח בר קיימא.

ג.         שמירה על אדמות מדינה ומשאביה

 1.   שמירה על השטחים הפתוחים.

 2.   שימור ושמירת הקרקע החקלאית ומקווי המים.

ד.         מינוף יתרונות יחסיים בחקלאות ישראלית

 1.  הגדלת ערך היצוא של תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת.

 2.   פיתוח ידע והטמעתו לטובת חקלאות ישראל, לקידום היצוא של תעשיית התשומות החקלאיות ויצוא הידע.

 3.  חיזוק מעמדם ותדמיתם של החקלאות הישראלית  והכפר .

 4.  הגברת מודעות הציבור לצריכה של מזון מתוצרת חקלאית מקומית.

ה.        הבטחת איכותו ובטיחותו של המזון הטרי המסופק לאוכלוסייה

 1. הסדרת מערכות בקרה ופיקוח על כל שלבי הייצור והשיווק של מזון טרי.

 2.  קידום שימוש יעיל ומושכל בדשנים, חומרי הדברה, תרופות וטרינריות ותוספי מזון.

 3.   קידום בריאות בעלי החיים ורווחתם וצמצום הסיכון לבריאות האדם מבעלי חיים ותוצרתם.

ו.          שיפור איכות השירות ומתן שירות יעיל וידידותי

 1.  פישוט תהליכים ושיפור השירות לאזרח ולחקלאי.

 2.  התייעלות ארגונית במשרד, חדשנות  ושיפור תהליכים בארגון.

 3.  ניהול וביצוע יעיל של פעילויות משרדיות שוטפות התומכות בקידום יעדי המשרד

 4.  הטמעת תרבות תכנון ובקרת ביצועי המשרד כחלק מהמערך הממשלתי.

מטרה רוחבית למשימות שלא נכללות במסגרת מטרות ויעדי המשרד ומשרדינו מחויב בהן בראייה כלל ממשלתית.

 1. קיום החלטות ממשלה באחריות המשרד.

 2. חובות סטטוטוריות ואכיפת חוקים באחריות המשרד.

 3. שותפות משרדית בהגשמת מטרות ומשימות לאומיות בהתאם לקווי היסוד של הממשלה.