Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
חלב
משרד החקלאות בחן את הסיבות להבדלי המחירים במוצרי החלב בין אירופה לישראל - האם זול יותר לייצר חלב באירופה?
האם זול יותר לייצר חלב באירופה? מה גובה התמיכות התקציביות מהן נהנות הרפתות באיחוד האירופי? החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בחנה את הסיבות להבדלי המחירים במחירי החלב בין אירופה לישראל.
המשך
מסגרת
Agritech 15

שומרים על העצים


 
מחירי שוק מקומי ודוחות
מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
פיתוח הכפר
נוהל פיתוח הכפר לשנים 2015 - 2017

הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר בשנים 2017-2015, מועד הגשת בקשות התמיכה, נדחה לתאריך 26 במרץ 2015.
המשך
אטרציות דרום
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
כחלק מהתמיכה בחקלאי הדרום בעקבות מבצע "צוק איתן" מרכז משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגוון אטרקציות חקלאיות שניתן לבקר בהן באזור. בואו לעזור לחקלאי הדרום!
המשך
סוסים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
שפעת העופות
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות

מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
04/03/2015
הגשת בקשות להשקעות במרעה (רשות מרעה) לשנת 2015, למגדלי בקר וצאן במרעה ממחוז גליל-גולן
26/02/2015
נוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשר – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
25/02/2015
הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
23/02/2015
מכרז 3/2015 שירותי עיצוב, תכנון, הקמה, בנייה ופירוק ביתן במסגרת תערוכת אגריטך ה–19 - עדכון
22/02/2015
נוהל להוכחת זכויות בעלות בקרקע פרטית לצרכי תמיכה והקצאת אמצעי ייצור
22/02/2015
הזמנה לסדנת הזנה למעלי גירה
16/02/2015
תכנית הפיתוח לשנת 2015
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
12/02/2015
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן הודיע היום לשר החקלאות על פרישתו מתפקיד מנכ"ל המשרד לאחר קרוב לשנתיים
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/03/2015
הגשת בקשות להשקעות במרעה (רשות מרעה) לשנת 2015, למגדלי בקר וצאן במרעה ממחוז גליל-גולן
26/02/2015
נוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשר – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
25/02/2015
הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
23/02/2015
מכרז 3/2015 שירותי עיצוב, תכנון, הקמה, בנייה ופירוק ביתן במסגרת תערוכת אגריטך ה–19 - עדכון
22/02/2015
נוהל להוכחת זכויות בעלות בקרקע פרטית לצרכי תמיכה והקצאת אמצעי ייצור
22/02/2015
הזמנה לסדנת הזנה למעלי גירה
16/02/2015
תכנית הפיתוח לשנת 2015
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
12/02/2015
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן הודיע היום לשר החקלאות על פרישתו מתפקיד מנכ"ל המשרד לאחר קרוב לשנתיים
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/03/2015
הגשת בקשות להשקעות במרעה (רשות מרעה) לשנת 2015, למגדלי בקר וצאן במרעה ממחוז גליל-גולן
26/02/2015
נוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשר – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
25/02/2015
הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
23/02/2015
מכרז 3/2015 שירותי עיצוב, תכנון, הקמה, בנייה ופירוק ביתן במסגרת תערוכת אגריטך ה–19 - עדכון
22/02/2015
נוהל להוכחת זכויות בעלות בקרקע פרטית לצרכי תמיכה והקצאת אמצעי ייצור
22/02/2015
הזמנה לסדנת הזנה למעלי גירה
16/02/2015
תכנית הפיתוח לשנת 2015
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
12/02/2015
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן הודיע היום לשר החקלאות על פרישתו מתפקיד מנכ"ל המשרד לאחר קרוב לשנתיים
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/03/2015
הגשת בקשות להשקעות במרעה (רשות מרעה) לשנת 2015, למגדלי בקר וצאן במרעה ממחוז גליל-גולן
26/02/2015
נוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשר – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
25/02/2015
הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
23/02/2015
מכרז 3/2015 שירותי עיצוב, תכנון, הקמה, בנייה ופירוק ביתן במסגרת תערוכת אגריטך ה–19 - עדכון
22/02/2015
נוהל להוכחת זכויות בעלות בקרקע פרטית לצרכי תמיכה והקצאת אמצעי ייצור
22/02/2015
הזמנה לסדנת הזנה למעלי גירה
16/02/2015
תכנית הפיתוח לשנת 2015
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
12/02/2015
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן הודיע היום לשר החקלאות על פרישתו מתפקיד מנכ"ל המשרד לאחר קרוב לשנתיים
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/03/2015
הגשת בקשות להשקעות במרעה (רשות מרעה) לשנת 2015, למגדלי בקר וצאן במרעה ממחוז גליל-גולן
26/02/2015
נוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשר – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
25/02/2015
הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
23/02/2015
מכרז 3/2015 שירותי עיצוב, תכנון, הקמה, בנייה ופירוק ביתן במסגרת תערוכת אגריטך ה–19 - עדכון
22/02/2015
נוהל להוכחת זכויות בעלות בקרקע פרטית לצרכי תמיכה והקצאת אמצעי ייצור
22/02/2015
הזמנה לסדנת הזנה למעלי גירה
16/02/2015
תכנית הפיתוח לשנת 2015
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
12/02/2015
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן הודיע היום לשר החקלאות על פרישתו מתפקיד מנכ"ל המשרד לאחר קרוב לשנתיים
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/03/2015
הגשת בקשות להשקעות במרעה (רשות מרעה) לשנת 2015, למגדלי בקר וצאן במרעה ממחוז גליל-גולן
26/02/2015
נוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשר – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
25/02/2015
הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
23/02/2015
מכרז 3/2015 שירותי עיצוב, תכנון, הקמה, בנייה ופירוק ביתן במסגרת תערוכת אגריטך ה–19 - עדכון
22/02/2015
נוהל להוכחת זכויות בעלות בקרקע פרטית לצרכי תמיכה והקצאת אמצעי ייצור
22/02/2015
הזמנה לסדנת הזנה למעלי גירה
16/02/2015
תכנית הפיתוח לשנת 2015
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
12/02/2015
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן הודיע היום לשר החקלאות על פרישתו מתפקיד מנכ"ל המשרד לאחר קרוב לשנתיים
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/03/2015
הגשת בקשות להשקעות במרעה (רשות מרעה) לשנת 2015, למגדלי בקר וצאן במרעה ממחוז גליל-גולן
26/02/2015
נוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשר – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
25/02/2015
הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
23/02/2015
מכרז 3/2015 שירותי עיצוב, תכנון, הקמה, בנייה ופירוק ביתן במסגרת תערוכת אגריטך ה–19 - עדכון
22/02/2015
נוהל להוכחת זכויות בעלות בקרקע פרטית לצרכי תמיכה והקצאת אמצעי ייצור
22/02/2015
הזמנה לסדנת הזנה למעלי גירה
16/02/2015
תכנית הפיתוח לשנת 2015
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
12/02/2015
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן הודיע היום לשר החקלאות על פרישתו מתפקיד מנכ"ל המשרד לאחר קרוב לשנתיים
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
  
כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

שנת השמיטה תשעה  
תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 

פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר