Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
תיירות חקלאית
בישראל, כמו בעולם המערבי במדינות המפותחות, הביאה הירידה בחקלאות בנתח התעסוקה והכלכלה הלאומית לשינוי בגישה למרחב הכפרי ולשינוי ביעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אחת מהתעסוקות הלא - חקלאיות שביכולתה לשמור ולשמר את החקלאות והמרחב הכפרי היא התיירות. המשרד מתחיל להטמיע את הטיפול בשילוב תיירות בענפים ומיזמים חקלאים. בכל מחוז מונה רפרנט/ית לתיירות שתפקידו/ה לתרום לפיתוח התיירות במחוז. הטיפול במשרד נחלק לשני מישורים, הפרטני והציבורי.תיירות במרחב הכפרי
תיירות במרחב הכפרי

כניסתן של פעילויות לא חקלאיות למשק החקלאי הינה תוצר של חיפוש מקורות פרנסה משלימים לענף החקלאות שמתקשה לספק פרנסה בלעדית, במיוחד במשק המשפחתי.

אטרקציות תיירות חקלאית
אטרקציות תיירות חקלאית

באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ניתנת במה להצגת אטרקציות התיירות החקלאית הקיימות בארץ.