Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
חקלאות ירוקה
הדברה משולבת
הדברה משולבת
המעבר מהדברה כימית "קונבנציונאלית" לממשק של הדברה משולבת, הכוללת הדברה ביולוגית וכימית, הינו מהלך עיקרי בתחום הגנת הצומח שמטרתו לאפשר התמודדות מושכלת נגד פגעים בגידולים חקלאיים, תוך הפחתת השימוש בתכשירי הדברה בתוצרת החקלאית.
אנרגיה חלופית
אנרגיה חלופית
בישראל ובעולם גוברת הדרישה לאנרגיות מתחדשות. אחד התחומים המתפתחים הינו ניצול אנרגיית השמש. החלטות הממשלה ופעילות משרדי הממשלה השונים מובילים במשנה מרץ להגדלת שיעור האנרגיות החלופיות מתוך היקף ייצור האנרגיה הכולל בישראל.
חקלאות משמרת - מניעת סחף קרקעות
חקלאות משמרת - מניעת סחף קרקעות
שנים רבות הורגלנו לשמוע על האיכר שמעבד את אדמתו, אך היום, מפתחים במשרד החקלאות גישה חדשה על פיה עיבוד הקרקע צריך להיות מינימאלי ובמקומו יוכנסו שיטות חלופיות שיעשירו את הקרקע וישביחו אותה.
טיפול בגזם מטעים
טיפול בגזם מטעים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה מקדמים זה מספר שנים פעילות שמטרתה לצמצם את המטרדים הסביבתיים הנגרמים משרפת גזם במגזר החקלאי. תופעת שרפת הגזם, הנפוצה בעיקר בעונת החורף, יוצרת מטרדי זיהום אוויר שיש לצמצמם.

מייעלים את השימוש החקלאי במים
מייעלים את השימוש החקלאי במים

חקלאות ישראל מייצרת ומספקת מזון טרי ואיכותי, תורמת לפיתוח הפריפריה, שומרת על ריאות ירוקות, מפתחת נוף ומרחב כפרי תוך שמירה על משאבי הטבע והסביבה. משרד החקלאות פועל למען חיסכון במים ומעבר לשימוש במי קולחין ומים שוליים במשך שנים רבות. 

משרד החקלאות נותן מענקים לחקלאים שמקדמים תועלות אקולוגיות
משרד החקלאות נותן מענקים לחקלאים שמקדמים תועלות אקולוגיות

משרד החקלאות מקדם תוכנית "חקלאות בשירות הסביבה", במסגרת זו מוגדרים מחדש אזורי עדיפות לאומית על פי החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, כאשר אחד הקריטריונים הינו תועלות אקולוגיות -  שיקולי איכות הסביבה לצד שיקולים חקלאיים והתיישבותיים.

פיתוח חקלאות בת קיימא
פיתוח חקלאות בת קיימא
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם "מהפכה ירוקה" – פיתוח חקלאות בת קיימא במספר רבדים שונים. בין הפעולות הפחתת השימוש בחומרי הדברה, קידום שיטות עיבוד קרקע משמרות, הגברת השימוש במי קולחין תוך ייעול השימוש במים ושמירה על שטחים פתוחים בישראל.
שימוש בקומפוסט
בוצת שפכים עירונית, בדומה לפסולת בעלי חיים, יכולה לשמש כחומר גלם לקומפוסט, המהווה תחליף לדשן בשטחים חקלאיים. מחקרים שבוצעו במינהל המחקר החקלאי ובשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות (שה"מ) נמצא, כי בנוסף לתועלות מהחלפת הדשן, השימוש בקומפוסט יכול להוסיף יבול ולהשפיע באופן חיובי על ייצוב מבנה הקרקע ומניעת מחלות קרקע.
חקלאות ירוקה