Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
חקלאות אורגנית
חקלאות אורגנית היא חקלאות העוסקת בייצור תוצרת חקלאית תוך התחשבות בערכי טבע ושימור קרקע.
חקלאות אורגנית תורמת להגנת הסביבה, לשיפור איכות האוויר והמים
 ולטיוב הקרקע ופוריותה, כל זאת תוך הימנעות משימוש בכימיקלים אסורים ובחומרים סינטטים.
חקלאות זו
אינה משתמשת בחומרי הדברה ודישון קונבנציונליים ומחייבת הקפדה מירבית בכל שלבי הטיפול בתוצרת, עיבודה ושינועה

כדי לשמור על אמינות התוצרת והמוצרים האורגניים יש חשיבות רבה בפיקוח על תהליכי העיבוד, הייצור, האריזה והאחסון של תוצרת זו.
הגוף הרשמי בישראל המוכר על ידי האיחוד האירופי הוא "השירותים להגנת הצומח ולביקורת" (PPIS) במשרד החקלאות
.

בראשית שנות ה – 90 הותקנה תקנה No. 2092/91 EEC על ידי האיחוד האירופי במטרה להסדיר תהליכי פיקוח ואישור על מנת לקיים חקלאות אורגנית ברת קיימא ולהבטיח תוצרת אורגנית אמינה ואיכותית לצרכן. במסגרת זו הוכרו השירותים להגנת הצומח ולביקורת כגוף המוסמך לפקח על תוצרת ומוצרים אורגנים המיועדים ליצוא למדינות האיחוד.

ב- 1.9.2008 נכנס לתוקפו החוק האורגני הכולל את כל מוצרי המזון האורגניים שמוצאם מן הצומח בלבד. על פי החוק, יכול כל צרכן להתחיל לחפש את הסמל האורגני האחיד על המוצרים האורגניים.

לנושא סטנדרטים בחקלאות האורגנית באתר השירותים להגנת הצומח ולביקורת.


החוק האורגני נכנס לתוקפו. כל שנותר הוא לחפש את הסמל
החוק האורגני נכנס לתוקפו. כל שנותר הוא לחפש את הסמל

החל מה- 1.9.2008 יכול כל צרכן לחפש את הסמל האורגני האחיד על המוצרים האורגניים ולדעת בביטחון כי כל מוצר שנושא אותו אכן גודל ויוצר על פי הסטנדרט האורגני והוא מפוקח על ידי אחד משלושת גופי האישור והבקרה שהסמיך משרד החקלאות לשם פיקוח על התוצרת האורגנית (אגריאור, סקאל ישראל והמכון לבקרה ואיכות אי.קיו.סי.).

כיצד תזהו תוצרת אורגנית?simun_tozeret_organit.ppt
רשימת גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגניתgufey_bakara.pdf
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים להשתמש בישראל
חוברת "ירוקה" זו מיועדת לעוסקים בחקלאות אורגנית, ומטרתה לתת מידע מועיל ופתרונות למגדל האורגני בתחום ההדברה והגברת פוריות הקרקע.
פתרונות אלה מושתתים על העקרונות של הגידול האורגני הנהוגים בישראל ובאירופה. התכשירים המופיעים בחוברת אושרו ע"י הועדה לתכשירים לחקלאות האורגנית, שהיא ועדה מייעצת למנהל השרותים להגנת הצומח ולבקורת.  
תחשיבי השקעות במטעים אורגניים
תוצרת חקלאית אורגנית