Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
תכנון ופיתוח הכפר

חשיבה אסטרטגית

משרד החקלאות הנו גורם מוביל בחשיבה האסטרטגית ובתכנון פיתוח המרחב הכפרי.

תכנון הפיתוח במרחב הכפרי מתבטא בשני רבדים:

  •  פיתוח הישוב הבודד שמאפייניו נובעים מתאוצת התהליך ההכרחי של פיתוח קהילתי ופיתוח כלכלי  מגוון.
  •  פיתוח אזורי של כלל שטח השיפוט של המועצה האזורית, המשפיע ומושפע מפיתוח מוסדות שירותים ציבוריים ופרטיים, פיתוח תשתיות פיזיות, שימור ומניעת מטרדים סביבתיים, שימור קרקע וניקוז.

מאפייני הפיתוח של הישוב הבודד

מגוון פעילויות הפיתוח והיקפן מחייבים ארגון המרחב הבנוי ובחינת ההשפעות הסביבתיות והקהילתיות הנובעות מהיקף ומינון פעילות הבינוי בשטחים הבנויים.

נדרש תכנון מערכתי של חלופות פיתוח ברמת התכנון המתארי, בחינת התכליות, ובחינת מינון הפעילויות והשפעתן ההדדית כגון תיירות עם פעילויות אחרות חקלאיות ושאינן חקלאיות.

ניתוח האופי של מגוון התעסוקות מאפשר שיבוץ תכליות מועדפות במסגרת תכנית המתאר, תוך מזעור הנזקים לסביבה ולקהילה הנובעים מגודש הפעילות במרחב המתוכנן לבינוי.

 

מעורבות משרד החקלאות בהכנת תוכניות אב - מתאר למועצות האזוריות

המועצה האזורית מהווה גוף סטאטוטורי למרחבי השיפוט הכוללים את מתחמי הישובים הבנויים, שטחי תעסוקה בין-ישובים, מוסדות, מתקני תשתיות ומערכות תשתיות בין ישובים.כמו כן, אחראית המועצה לשימור השטחים הפתוחים, אחזקתם ושמירה על איכות הסביבה.

פעילויות הפיתוח המואץ במרחב הכפרי מחזקות את הצורך בעדכון תוכניות אב הכוללות שדרוג מוסדות ומערכות תשתית, וגידול במגוון הבינוי לשירותים, הנובע מספי כניסה לשירותים חדשים.

כאמור, הגידול המואץ באוכלוסייה ובמגוון הפעילות הכלכלית מהווה גורם בעל משמעות כמותית

וגם איכותית.

המשרד רואה את מעורבותו בעידוד היזום של תוכניות אב ומתאר לשטחי השיפוט של המועצות

האזוריות כחלק אינטגראלי ובעל משמעות בתחום אחריותו.

תוכניות האב-מתאר בודקות את המאפיינים הסוציו - כלכליים של האוכלוסייה בשטחי השיפוט,

עורכות מיפוי הפעילויות הקיימות בתשריטים, ניתוח המצאי, הצעת חלופות פיתוח ומשמעותם,

בחינת חלופה מועדפת ובדיקת שלביות הביצוע לטווח התוכנית.

תוכניות האב כולן או חלקים מהן באות לידי מעמד סטאטוטורי.

נציגי המשרד מהוווים גורם בכיר בעקבות אחריותם בהובלת תוכניות הפיתוח של הישובים במסגרת המועצות האזוריות.


תכנית פיתוח הכפר לשנים 2015 - 2017
חדשות
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
17/05/2016
ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס וועדת פרוגרמות מס' 5/2016 (יום ד' 01/06/2016)
10/01/2016
2016 - סדרי יום ופרוטוקולים
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
17/05/2016
ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס וועדת פרוגרמות מס' 5/2016 (יום ד' 01/06/2016)
10/01/2016
2016 - סדרי יום ופרוטוקולים
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
17/05/2016
ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס וועדת פרוגרמות מס' 5/2016 (יום ד' 01/06/2016)
10/01/2016
2016 - סדרי יום ופרוטוקולים
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
17/05/2016
ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס וועדת פרוגרמות מס' 5/2016 (יום ד' 01/06/2016)
10/01/2016
2016 - סדרי יום ופרוטוקולים
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
17/05/2016
ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס וועדת פרוגרמות מס' 5/2016 (יום ד' 01/06/2016)
10/01/2016
2016 - סדרי יום ופרוטוקולים
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
17/05/2016
ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס וועדת פרוגרמות מס' 5/2016 (יום ד' 01/06/2016)
10/01/2016
2016 - סדרי יום ופרוטוקולים
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
17/05/2016
ועדת היגוי בין משרדית לנושא תת אכלוס וועדת פרוגרמות מס' 5/2016 (יום ד' 01/06/2016)
10/01/2016
2016 - סדרי יום ופרוטוקולים