Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
טיפול בתלונות צער בעלי חיים
הצלת סוסים
קבלת תלונות: מידי יום משרד החקלאות מקבל בממוצע 20 תלונות, אם דרך כתובת המייל, טלפון, פקס ותלונות המועברות מרשויות אחרות.
כל תלונה נבדקת וכשנמצא בסיס לתלונה, נבחנות דרכי פעולה שונות, לרבות הגשת כתבי אישום או הטלת קנסות מינהליים.

ביקורות ואכיפה: ביקורות במסגרות מגוונות בהן מוחזקים בעלי חיים מתקיימות כחלק מפעילות המשרד לאכיפת חוק צער בעלי חיים, בשיתוף גורמים בתוך המשרד ומחוצה לו, בהם מחלקת צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים, יחידת הפיצו"ח, הלשכות הווטרינריות האזוריות, רופאים וטרינרים רשותיים, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) מונה כ- 80 מפקחים ומפקחות הפזורים בכל הארץ, המוסמכים לחקור חשד לעבירות צער בעלי חיים ולהחרים בעלי חיים במידת הצורך. היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות , בשיתוף הרופאים הווטרינריים של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, מקיימת ביקורות בעת אירועי בעלי חיים, חוקרת בשטח חשדות למקרי צער בעלי חיים המדווחים למשרד, מחרימה בעלי חיים שחוו התעללות על ידי בעליהם ועוד.
יחידות המשרד נסמכות על מס' מקורות לפעילות בנושא צער בעלי חיים: תלונות אזרחים למוקד  היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות , פניות ומכתבים של אזרחים, פעולות יזומות על סמך מידע של גורמי פנים במשרד, אכיפה יזומה וביקורת יזומה במשקים חקלאיים ובמסגרות שונות להחזקת בעלי חיים, כמו חנויות ופינות חי.
במהלך הפעילויות ניתן לראות סוגי עבירות מגוונים: אחזקת או הובלת בעלי חיים בניגוד לתקנות, תערוכות בעלי חיים, ניתוחים קוסמטיים לבעלי חיים, שימוש בתכשירים, תרופות ותרכיבים אסורים לבעלי חיים, התעללות בבעלי חיים, הזנחה של בעלי חיים ובעלי חיים משוטטים.

במהלך שנת 2011, טופלו כ- 200 אירועים בנושאי צער בעלי חיים על ידי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות . בשנים 2008 – 2010 טופלו סך הכל 204 אירועים בתחום צער בעלי חיים. מחלקת צער בעלי חיים ביצעה בשנת 2010 כ- 120 ביקורות יזומות בכלביות, מופעים ותערוכות של בעלי חיים ועשרות ביקורות בעקבות תלונות.

הלשכה המשפטית מקיימת אכיפה נרחבת בתחום צער בעלי חיים וכן, מקדמת התקנת תקנות לחוק צער בעלי חיים. במסגרת פעולות האכיפה, בין השנים 2008 - 2010 נפתחו 53 תיקי חקירה בעבירות צער בעלי חיים. ואילו בשנת 2011 נפתחו 65 תיקים חדשים בעבירות צער בעלי חיים! כרגע מתנהלים 106 תיקים משפטיים פעילים (תיקים לכתבי אישום, תיקים לקנסות מנהליים ותיקים אשר נמצאים בהשלמות חקירה).

על פי הנחייה פנימית של מחלקת התביעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הטיפול בתיקי צער בעלי חיים הינו בעדיפות ראשונה על פני שאר התיקים המטופלים במחלקה.

העבירות העיקריות בגינן מוגשים כתבי האישום – סעיף 2 לחוק צער בעלי חיים - איסור התעללות:
סעיף 2(א) - לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי.
סעיף 2(ד) - לא יבצע אדם בבעל חיים חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי.

עבירות נוספות:
    • תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), תשס"א-2001:
לא יארגן אדם מופע ולא יקיימו אלא אם כן ניתן לו היתר בכתב מאת הממונה ובהתאם לתנאיו.
לא יציג אדם בעל חיים במופע ולא ישתפו בו אלא אם כן ניתן למופע היתר ובהתאם לתנאיו.
    • תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), תשס"ו-2006:
לא יטעין אדם בהמה בכלי רכב לצורך הובלתה – אם היא חולה או פצועה... ולמעט אם פציעתה או מחלקתה קלה ואינה משפיעה על רווחתה בעת ההובלה; אם היא המליטה במהלך 48 השעות שלפני ההובלה, למעט לצורך טיפול רפואי.