Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
יער ואילנות (פקיד היערות)
מנהל חגי שניר
כתובת דרך המכבים ראשל"צ, ת.ד. 30 בית דגן 50250, בנין הנהלה
טלפון 03-9485816
פקס 03-9485264
דואר אלקטרוני trees@moag.gov.il
קו מפריד

פקיד היערות ממונה על ידי שר החקלאות להוציא לפועל את מטרות פקודת היערות וצו אילנות מוגנים, מפקח מטעם המדינה על טיפול וניהול היערות, המבוצע על ידי הקרן הקיימת לישראל, מאשר את תכניות העבודה ביערות ומפקח על ביצוען, כמו כן מפקח, מנחה ומנהל את נושא הגנת האילנות בכל מדינת ישראל ביער ומחוץ ליער.

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר משמשת כזרוע הביצוע של שר החקלאות בכל הנוגע לפקודת היערות. במסגרת זו מגבש פקיד היערות מדיניות בהתאם להנחיות השר ומיישמה מול פקידי היערות של קק"ל, פקידי היערות ברשויות המקומיות והגורמים המקצועיים המעורבים.  

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהווה עמוד שדרה למדיניות הייעור וההגנה על האילנות בישראל ומרכזת את כל הסמכויות במסגרת החוקים הקשורים בנושא תוך התייחסות שונה לשמורות יער ולהגנה על אילנות שמקומם מחוץ ליער.                           

מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים


למידע מפורט ורחב על הגנת עצים


    למפת פקידי יערות לפי אזורי הטיפול   


שמור על כל עץ - תתקשר, תתייעץ

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
לרשימה המלאה
פקיד היערות
חדשות
23/05/2016
בקשה לקבלת מידע בנושא שיטות מיפוי עצים וצל בחישה מרחוק עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
23/05/2016
בקשה לקבלת מידע בנושא שיטות מיפוי עצים וצל בחישה מרחוק עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
23/05/2016
בקשה לקבלת מידע בנושא שיטות מיפוי עצים וצל בחישה מרחוק עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
23/05/2016
בקשה לקבלת מידע בנושא שיטות מיפוי עצים וצל בחישה מרחוק עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
23/05/2016
בקשה לקבלת מידע בנושא שיטות מיפוי עצים וצל בחישה מרחוק עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
23/05/2016
בקשה לקבלת מידע בנושא שיטות מיפוי עצים וצל בחישה מרחוק עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים
23/05/2016
בקשה לקבלת מידע בנושא שיטות מיפוי עצים וצל בחישה מרחוק עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר
19/05/2016
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים