Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
שימור קרקע וניקוז
מנהל ערן אטינגר
כתובת הקריה החקלאית, דרך המכבים, ראשל"צ ת.ד 30 בית דגן 50250
טלפון 03-9485768
פקס 03-9485769
דואר אלקטרוני Erane@moag.gov.il
קו מפריד

פעילות שימור קרקע בארץ, מתנהלת למעלה מ- 60 שנה: ראשיתה בהוראת סחף הקרקע ודרכי השימור על-ידי האגרונום אברהם קם, המורה לגד"ש בביה"ס החקלאי כדורי; בפרסומיו של ד"ר ו.ק. לאודרמילק (1939 ו- 1944); בפרסום "פקודת השטפון וסחף הקרקע (מניעה) 1941, וכינון "הוועדה הציבורית למניעת סחף-הקרקע"; ועם קום המדינה - כינון 'המדור לשמירה על הקרקע' שהפך אח"כ למחלקה ולאגף לשימור-הקרקע. ב-1966 צורף אליו אגף הניקוז בנציבות המים.

תפקידי שימור-הקרקע לא נקבעו מראש על-ידי משרד החקלאות; הם התגבשו במשך השנים תוך כדי

לימוד ורכישת הניסיון בשטח.

 

מהות שימור הקרקע

א. להגן על משאבי השטח  - קרקע, מים עיליים וצומח טבעי - מפני דילדול ואובדן כושר השימוש והיצור שלהם מחמת פגיעתם של כוחות טבע או אדם, בצורת סחיפה על ידי גשם ונגר מים או סחיפת רוח, ממשטר מים לקוי והמלחה וכריתת צומח.

ב. שיקום אדמות שכבר ניזוקו מהפגעים האמורים, במידת האפשר.

ג. טיוב ופיתוח משאבים אלה לשמירת כושר היצור והניצול שלהם, להגברתם לטווח ארוך ולחקלאות בת-קְיָימא - לטובת הציבור, לרווחת המשתמשים בהם ולדורות הבאים.

 
מדיניות שימור-הקרקע

המנהל הכללי מ. בן-מאיר קבע במסמך "מדיניות שימור-הקרקע ודרכי יישומה" (1988) כי: "האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות מופקד על פיתוחה ויישומה של תכנית כלל ארצית לשימור משאבי  הקרקע, המים העיליים והצומח הטבעי, להגנה מפני שטפונות ולניקוז סדיר". 


תפקידי האגף

סיוע לחקלאים ולמוסדות בפעולות שתכליתן: שימוש יעיל בקרקע, טיובה וניקוזה, תוך מניעת היסחפותה ושמירת איכותה ופוריותה; מחקר ופיתוח ידע, שיטות וכלים ליישום שימור הקרקע; הפצת הידע, תכנון והדרכה  לאימוץ שימור הקרקע בקרב החקלאים ומעוניינים אחרים.


יחידות האגף

שימור קרקע ותיכנון פיזי, הנדסה וניקוז, מרעה טבעי ושטחים פתוחים, המחלקה לסקר קרקע, מיפוי, יעוד קרקע וחישה מרחוק, אגרו-מטאורולוגיההתחנה לחקר הסחף (ראה קישורים).

האגף פועל באמצעות מתכנני שימור קרקע, מהנדסים חקלאיים ומתכנני מרעה במחוזות השונים של המשרד.  לביצוע משימותיו חשוב שיתוף פעולה עם ענפים מקצועיים וגורמים אחרים, במשרד ומחוצה לו.  

 

חוקים ותקנות

"חוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות –תשי"ח 1957

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם ערן אטינגר, עו"ד, סמנכ"ל בכיר (תשתיות תכנון וניהול) למידע נוסף - לחץ כאן
שם רמי זיידנברג, ממונה (סקר ויעוד קרקע) למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
Logo.gif