Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
מסגרת
פירות וירקות
שינוי מגמה: נבלמה המשך העלייה בנתח השוק של רשתות השיווק בירקות ופירות
בשנים האחרונות ניתן לראות כי נתח השוק של רשתות השיווק בשוק הפירות והירקות התחזק ועלה מדי שנה, על חשבון נתח השוק של חנויות ירקות (ירקניות). בניתוח שנעשה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (על סמך נתוני סקר הוצאות משקי הבית לשנת 2013 של הלמ"ס), ניתן לראות כי הגידול בנתח השוק של רשתות השיווק במכירת ירקות ופירות נעצר בשנת 2013, ואף ירד במקצת ביחס לשנה הקודמת.
המשך
מסגרת
בקשה לרישום פרטי משתלה
טפסים ומסמכים להורדה
יצוא צמחים ומוצרי צמחים
יבוא צמחים ומוצרי צמחים
הסגר לאחר יבוא PEQ 
דרישות הכרה טיפולי הסגר
הסמכת יצרני אריזות עץ
ארבעת המינים
חדקונית הדקל האדומה
שמות בוטניים
במיון עברי-לטיני
יבוא תוצרת טרייה
כנסים, קורסים וימי עיון
קישורים שימושיים
 

הנחיות לנוסע לחוץ לארץ
אלפון המשרד
המנהלה להסמכת גופי בקרה
יבוא לשנת שמיטה
ועדות מקצועיות
הודעות ליבואן
שאל את המומחה
כנימות עלה מזיקות בישראל
פרסום ספר "כנימות עלה מזיקות בישראל"
בימים אלה יוצא לאור ספר חדש – כנימות עלה מזיקות בישראל.
בספר מידע וצילומים מקוריים על 37 מיני כנימות עלה מזיקות בישראל. הספר כולל צילומי תקריב צבעוניים מזוויות שונות המסייעות בזיהוי ובאבחון של כנימות העלה.
המשך
אושר גוף הסמכה נוסף לפיקוח על תוצרת אורגנית
גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח ומן החי
מנהלת השירותים להגנת הצומח אישרה (9.3.14) את המכון לבקרה ואיכות – איי קיו סי בע"מ, בתוקף סמכותה לפי סעיף 3(א) של החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005, כגוף אישור ובקרה לפיקוח והתעדה של תוצרת אורגנית מן החי.
המשך
הסברה ביולוגית - הלכה למעשה, התמונה: באדיבות פרופ' צביקה מנדל
הדברה ביולוגית – הלכה למעשה

הדברה ביולוגית בעזרת מינים מקומיים מיובאים מבוצעת בארץ שנים רבות. למשרד החקלאות ופיתוח הכפר יש סמכות לאשר יבוא ופיזור של חסרי חוליות אקזוטיים. הדברה ביולוגית היא חלופה מועדפת מבחינה אקולוגית על פני הדברה כימית, אך שימוש בה מחייב נקיטת אמצעי זהירות למניעת השפעה שלילית.
המשך
חידקונית הפלפל
חדקונית הפלפל - נגע הסגר
הודות לערנותו של מגדל פלפל בווסטלנד שבהולנד, התגלתה לראשונה חדקונית הפלפל ביבשת אירופה ביולי 2012.
המגדל הבחין בתופעה חריגה בצמחי פלפל בחממה, והודיע על כך לרשויות הגנת הצומח. בבדיקה שנערכה בחממה נמצאו חרקים בלתי מזוהים. החרקים נשלחו להגדרה במעבדה וזוהו כחדקונית Anthomonus eugenii Cano.
המשך
חדשות
19/05/2015
עצי אם הדרים - 2015
18/05/2015
תכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירה 2015
11/05/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
05/05/2015
בקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר
04/05/2015
נוהל דיגום לבדיקת נמטודות
04/05/2015
הודעה ליבואן - אישר יבוא זרעי שומר מצ'ילה
16/04/2015
סקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 2015
13/04/2015
הודעה לציבור בנוגע לרישום זנים מורשים למכירה - 29.3.15
13/04/2015
סקר נמטולוגי במשתלות עצי פרי - שנת 2014
19/05/2015
עצי אם הדרים - 2015
18/05/2015
תכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירה 2015
11/05/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
05/05/2015
בקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר
04/05/2015
נוהל דיגום לבדיקת נמטודות
04/05/2015
הודעה ליבואן - אישר יבוא זרעי שומר מצ'ילה
16/04/2015
סקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 2015
13/04/2015
הודעה לציבור בנוגע לרישום זנים מורשים למכירה - 29.3.15
13/04/2015
סקר נמטולוגי במשתלות עצי פרי - שנת 2014
19/05/2015
עצי אם הדרים - 2015
18/05/2015
תכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירה 2015
11/05/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
05/05/2015
בקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר
04/05/2015
נוהל דיגום לבדיקת נמטודות
04/05/2015
הודעה ליבואן - אישר יבוא זרעי שומר מצ'ילה
16/04/2015
סקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 2015
13/04/2015
הודעה לציבור בנוגע לרישום זנים מורשים למכירה - 29.3.15
13/04/2015
סקר נמטולוגי במשתלות עצי פרי - שנת 2014
19/05/2015
עצי אם הדרים - 2015
18/05/2015
תכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירה 2015
11/05/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
05/05/2015
בקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר
04/05/2015
נוהל דיגום לבדיקת נמטודות
04/05/2015
הודעה ליבואן - אישר יבוא זרעי שומר מצ'ילה
16/04/2015
סקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 2015
13/04/2015
הודעה לציבור בנוגע לרישום זנים מורשים למכירה - 29.3.15
13/04/2015
סקר נמטולוגי במשתלות עצי פרי - שנת 2014
19/05/2015
עצי אם הדרים - 2015
18/05/2015
תכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירה 2015
11/05/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
05/05/2015
בקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר
04/05/2015
נוהל דיגום לבדיקת נמטודות
04/05/2015
הודעה ליבואן - אישר יבוא זרעי שומר מצ'ילה
16/04/2015
סקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 2015
13/04/2015
הודעה לציבור בנוגע לרישום זנים מורשים למכירה - 29.3.15
13/04/2015
סקר נמטולוגי במשתלות עצי פרי - שנת 2014
19/05/2015
עצי אם הדרים - 2015
18/05/2015
תכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירה 2015
11/05/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
05/05/2015
בקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר
04/05/2015
נוהל דיגום לבדיקת נמטודות
04/05/2015
הודעה ליבואן - אישר יבוא זרעי שומר מצ'ילה
16/04/2015
סקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 2015
13/04/2015
הודעה לציבור בנוגע לרישום זנים מורשים למכירה - 29.3.15
13/04/2015
סקר נמטולוגי במשתלות עצי פרי - שנת 2014
19/05/2015
עצי אם הדרים - 2015
18/05/2015
תכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירה 2015
11/05/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
05/05/2015
בקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר
04/05/2015
נוהל דיגום לבדיקת נמטודות
04/05/2015
הודעה ליבואן - אישר יבוא זרעי שומר מצ'ילה
16/04/2015
סקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 2015
13/04/2015
הודעה לציבור בנוגע לרישום זנים מורשים למכירה - 29.3.15
13/04/2015
סקר נמטולוגי במשתלות עצי פרי - שנת 2014
              
מידעון השירותים להגנת הצומח ולביקורת
גלריית חרקים
גלריית מחלות צמחים
מאגר הצהרות בריאות ליצוא
מאגר תוויות תכשירי הדברה
מאגר חומרי הדברה
קטלוג איכות לתוצרת חקלאית טרייה
באיזו מידה את/ה משתמש/ת במידע הניתן באתר על תכשירי הדברה הרשומים בישראל?
בכלל לא
מעט - אחת לחודש
הרבה - אחת לשבוע
הרבה מאוד - כל יום
ארכיון תוצאות