תשלומים מקוונים

 שירות התשלומים הממשלתי מכיל מספר חנויות מקוונות המאפשרות לשלם מגוון אגרות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 

 

 

תשלום חובות עבור שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/hanut_hovor.aspxתשלום חובות עבור שירותים להגנת הצומח ולביקורת
חנות המכרזים של מנהל הרכשhttps://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/hanut_michrazim.aspxחנות המכרזים של מנהל הרכש
תשלום אגרות ודמי שירות עבור שירותים להגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/ppis_counter.aspxתשלום אגרות ודמי שירות עבור שירותים להגנת הצומח
תשלומים עבור פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/trees_count.aspxתשלומים עבור פקיד היערותתשלומים מקוונים עבור פקיד היערות
תשלום אגרות ודמי שירות לשירותים הווטרינריםhttps://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/vet_counter.aspxתשלום אגרות ודמי שירות לשירותים הווטרינרים
תשלום חובות עבור שירותים הווטרינריםhttps://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/vet_voucher.aspxתשלום חובות עבור שירותים הווטרינרים
תשלומי אגרות עבור זכות מטפחיםhttps://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/אגרות זכות מטפחים.aspxתשלומי אגרות עבור זכות מטפחים
חוק חופש המידעhttps://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/חוק חופש המידע.aspxחוק חופש המידע