פרסומים

במסגרת החוק לחופש המידע, התקבלה בקשה לפרסום התקשרויות המשרד עם ספקים במהלך שנת 2014, מצורפת בזאת הבקשה ופירוט ההתקשרויות.

בקשה לקבל מידע על התקשרויות משרד החקלאות ופיתוח הכפר עם ספקים לשנת 2014

מענה משרד החקלאות לבקשת המידע

התקשרויות משרד החקלאות ופיתוח הכפר עם ספקים לשנת 2014 

 

התקשרויות עם ספקים לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016http://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/chofesh_meida_Hitkashruyot_Q2-2016.aspxהתקשרויות עם ספקים לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016
מינהל המחקר החקלאי - התקשרויות פתוחות לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016http://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/Minhal_Hamechkar_Hachaklaei_Q2-2016.aspxמינהל המחקר החקלאי - התקשרויות פתוחות לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016
המשרד פרסם את כל ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2014, במענה לפנייה לפי חוק חופש המידעhttp://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/information_for_2014.aspxהמשרד פרסם את כל ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2014, במענה לפנייה לפי חוק חופש המידעהמשרד פרסם את כל ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2014, במענה לפנייה לפי חוק חופש המידע