פרסומים מקצועיים

יוג'י אוקה; רן צדוק

 

 

דוד סילברמןדוד סילברמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_silverman.aspx
ליאור אברהםליאור אברהםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/lior_avraham.aspx

14/05/2018
ירקות בשטחים פתוחים
דפון

נמטודת העפצים מהווה מזיק משמעותי מאוד בגידולים שונים בעולם כולו, וברחבי הארץ בפרט. מרבית גידולי העלים והתבלין רגישים לנמטודות, ונראה כי הנזק הנגרם בשטחים נגועים מפחית משמעותית את היבול. משק באזור הבשור, העוסק בגידול מגוון נרחב של גידולי עלים ותבלינים בבית רשת 50 מש במהלך השנה כולה, מקיים מחזור גידולים סביר על אותו תא שטח. למרות זאת, לאחר שנים אחדות הופיעו מוקדי נגיעות ראשוניים בנמטודות, ובשנה העוקבת כבר התפשטו למרבית שטחי הגידול. בניסוי זה בדקנו שיטות שונות של יישום קונדור להדברת נמטודות בגידול חסה בהשוואה לחיטוי בממשק המקובל. הניסוי נעשה בשטח נגוע בנמטודות העפצים על כרב חסה, ונבחנו בו הטיפולים: משקי - חיטוי קונדור במינון מומלץ לפני שתילה; משקי מורחב - טיפול במינון מופחת בסיום הגידול הקודם + חיטוי בקונדור לפני שתילה; משקי חסכוני - טיפול במינון מופחת בסיום הגידול הקודם וללא חיטוי בקונדור לפני שתילה; ביקורת - ללא חיטוי וטיפול במינון מופחת. בטיפול המשקי והמשקי המורחב היה אינדקס העפצים נמוך משמעותית מהטיפול המשקי המופחת ומטיפול הביקורת (איור 1). בהתאם לכך, ניתן לראות הבדלים במשקל הקולסים בין הטיפולים השונים (איור 2): בטיפול המשקי והמשקי המורחב התקבלו קולסים ששקלו כמעט פי 2 מאשר בטיפול הביקורת; כ- 480 גר' לעומת 250 גר', בהתאמה. ​