אגף ענפי שירות

 

 

 

אגף ענפי שירות הינו אחד מחמשת האגפים שבשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

האגף כולל שלושה תחומים:

  1. תחום מיכון וטכנולוגיה
  2. תחום הגנת הצומח
  3. תחום שירות שדה

מבנה האגף כולל את מנהל האגף, שלושה מנהלי התחומים, מרכזים מקצועיים ראשיים (ממ"רים), מדריכים המוצבים במחוזות, רכזת פעולות ורכזת לשכת האגף.

מנהל האגף: אחראי על הנושא הארגוני והניהולי של האגף, קשר עם הנהלת המשרד ויחידותיו ושת"פ עם משרדי ממשלה; מנהל האגף משמש כסמכות המוסמכת למתן רישיונות יבוא לציוד חקלאי; משמש כמרכז הוועדה לרישוי צמחים מהונדסים (ורצ"מ); משמש כאחראי לנהלים משרדיים: נוהל מתן אישורי שריפה לגזם חקלאי ונוהל למתן פטור לתשלום אגרת רישוי לכלים חקלאים; משמש כנציג המשרד בוועדה הבין משרדית לאמנה לשמירת המגוון הביולוגי; משמש כיו"ר ועדת היגוי לתוכניות מדען בנושא הדברה ידידותית לאדם ולסביבה; עוסק בקידום רפורמה בממשק ההדברה בחקלאות ישראל.

מנהלי התחומים הם המנהלים המקצועיים בתחומם, נמצאים בקשר ישיר עם החקלאים, חברות הדברה, ארגוני חקלאים ובמיוחד עם מדריכי התחום. מנהלי התחומים עוסקים בהפעלת הצוותים המקצועיים וקיום פעילויות להעמקת הידע המקצועי של המדריכים ופעולות תקשורת בהפצת ידע לחקלאים (קורסים, סיור ימי עיון וכו').

המרכזים המקצועיים הראשיים אחראים על ריכוז הידע המקצועי והפצתו הן למדריכים והן לחקלאים וחברות בנושא עליו הם אמונים. המרכזים המקצועיים פועלים יחד עם המדריכים וקשורים למערכות המחקר והפיתוח (מו"פ) השונות הן ברמת המחקר המבוצע אצל חקלאים (מו"פ יישומי) והן בתחנות המו"פים האזוריות.

מדריכי המחוז קשורים בקשר הדוק עם החקלאים לאיתור ומתן פתרון לנושאים הקשורים לפעילות החקלאית, מהווים את החוליה המקשרת בין השדה למרכזים המקצועיים ולמחקר. כל המדריכים במחוז הינם רפרנטים לנושא מסוים, עוסקים בהדרכה, ביצירת ידע והפצתו.

יעדי האגף:

יעדי העבודה העיקריים של האגף עוסקים בקידום התועלות הציבוריות:

  • הפחתת השימוש בחומרי הדברה
  • צמצום זיהום מקורות המים בישראל
  • ייעול השימוש במי השקיה (קולחין, מי התפלה, מים שוליים)
  • פיתוח והטמעה של מיכון חוסך כוח אדם

פירוט נרחב ליעדים נמצא בסקירת התחומים.

אגף ענפי שירות

 

 

מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשורשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_cruvit_2017.aspxמבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשור13/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1477
המלצות דישון והשקיה בפרדס, מאי-יוני 2018הדרים;שירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashkaya_dishun_pardes_may_june2018.aspxהמלצות דישון והשקיה בפרדס, מאי-יוני 201801/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1474
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2018תכשירי הדברה;שירות ההדרכה והמקצועמטעים;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_mazikim_machaloth_kerem_april_2018.aspxרשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 201831/03/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1168
ניטור עש התמר הקטן (Batrachedra amydraula) באמצעות מלכודת פרומון והדברתושירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיהגנת הצומח;מחוז הנגבhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_batrachedra_amydraula.aspxניטור עש התמר הקטן (Batrachedra amydraula) באמצעות מלכודת פרומון והדברתו14/03/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1465

 

 

 

 

שלמה ישראלשלמה ישראל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466845שלמה ישראלמנהל אגף א' (ענפי שירות)03-9485387shlomoi@moag.gov.il

 

 

 

 

קורס דישון והשקיה יעילים בגידול ירקותשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותשירות שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_dishun_hashkaya_gidul_yerakot_2018.aspxקורס דישון והשקיה יעילים בגידול ירקות27/06/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc317
קורס הגנת הצומח בגידול ירקות - קיץ 2018שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותהגנת הצומח;ירקות בשטחים פתוחים;מחוז הנגבhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_hagahts_yerakot_2018.aspxקורס הגנת הצומח בגידול ירקות - קיץ 201804/06/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc318

 

 

אישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_madrich_bitzua_srifat_gezem_haklai.aspxאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרם

 

 

<a href="/shaham/shaham_subject/pesticide_records/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />רשומות חומרי הדברה ליצוא</a>רשומות חומרי הדברה ליצוא
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/sherut_sade/Pages/atarim_sherut_sade.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום שירות שדה
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה
<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/mekadmey_hashkaya.aspx">מקדמי השקיה</a>מקדמי השקיה
<a href="/shaham/shaham_subject/Pesticides_local_market/Pages/default.aspx">רשומות חומרי הדברה לשוק מקומי</a>רשומות חומרי הדברה לשוק מקומי