יעדי הדרכה ומקצוע בתחום צאן ועזים

•  קידום הפעלת ספר עדר מרכזי ושימוש בתוכנות ניהול עדר תוך שימוש בזיהוי אלקטרוני, שקילות חלב אוטומטיות והזרמה רציפה של נתונים לתוכנת הניהול.
• התאמת הרכב החלב המיוצר לצורכי התעשייה והתאמתו לדרישות הצרכן והשוק המקומי.
• שיפור איכות החלב על ידי ממשק חליבה נכון להקטנת רמות סת"ס וספירת חיידקים.
• ליווי הכנסת גזעי צאן חדשים והתאמת טכנולוגיות רבייה והזנה לכושר הייצור של הצאן להעלאת הרווחיות. 

בחינה כלכלית של הענף ושיפור הרמה הניהולית-מקצועית  

• העלאת הרמה המקצועית-ניהולית של מגדלי הצאן בכל המגזרים באמצעות הדרכה קבוצתית.
• פיתוח יישומי מחשב לסיוע בניהול עדרי צאן גדולים ובניית מודלים כלכליים-מקצועיים תומכי קבלת החלטות.
• שיפור תנאי השיכון והאחזקה של הצאן בהתאמה לדרישות איכות סביבה ורווחת בעלי החיים. תמיכה בהוצאת מבני גידול לצאן אל מחוץ לאזור המגורים.
• בחינה כלכלית-מקצועית לכדאיות גידול צאן בשלוחות השונות (חלב ובשר).

הרחבת הניצול של המרעה הטבעי והגברת חלקו ביצור מוצרי צאן ושמירה על שטחים פתוחים. פתוח המשק האורגני:  

​• בחינת דרכים להגברת הכדאיות בגידול צאן במרעה, לעידוד השימוש בשטחי מרעה חורש שטחי עיבוד שוליים, שילוב ממשק פלחה-מרעה, שילוב תוכניות פיתוח עדרי צאן במרעה בתוכניות תיירות.
• בחינה כלכלית-מקצועית של גידול צאן אורגני, וגיבוש ממשק ונוהלי גידול המתאימים לתנאי הארץ.

גידול צאן במגזרי המיעוטים והבדווים  

​• בחינת דרכים להגברת הכדאיות בגידול צאן במרעה, לעידוד השימוש בשטחי מרעה חורש שטחי עיבוד שוליים, שילוב ממשק פלחה-מרעה, שילוב תוכניות פיתוח עדרי צאן במרעה בתוכניות תיירות.
• בחינה כלכלית-מקצועית של גידול צאן אורגני, וגיבוש ממשק ונוהלי גידול המתאימים לתנאי הארץ.

כללי  

• העמקת שיתוף פעולה בין ההדרכה, המחקר, השירותים הווטרינרים והמגדלים.
• השתתפות בפעילות הדרכה, סיורים מקצועיים ובכנסים בינלאומיים בארץ ובחו"ל.
• הגברת שיתוף פעולה בינלאומי במו"פ בנושאי גידול צאן.
• סיוע בנושא ייצוא\יבוא צאן בכפוף למגבלות הווטרינריות והטיפוחיות ולנתוני ספר העדר.
• הפעלת הנהלת ענף הצאן, ועדות מקצועיות, השתתפות בשולחני מגדלים ותא תכנון צאן – לקביעת מדיניות מקצועית של ענף הצאן.

 

 

קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2018.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר
נוהל תמיכה בהאצת קציר תבואות קיץ 2018 בעוטף עזהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_18052018.aspxנוהל תמיכה בהאצת קציר תבואות קיץ 2018 בעוטף עזה
האצת קציר החיטה במטרה למנוע נזקים כלכליים למגדלי החיטהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/kzir_chita.aspxהאצת קציר החיטה במטרה למנוע נזקים כלכליים למגדלי החיטה