יעדי הדרכה ומקצוע בתחום צאן ועזים

•  קידום הפעלת ספר עדר מרכזי ושימוש בתוכנות ניהול עדר תוך שימוש בזיהוי אלקטרוני, שקילות חלב אוטומטיות והזרמה רציפה של נתונים לתוכנת הניהול.
• התאמת הרכב החלב המיוצר לצורכי התעשייה והתאמתו לדרישות הצרכן והשוק המקומי.
• שיפור איכות החלב על ידי ממשק חליבה נכון להקטנת רמות סת"ס וספירת חיידקים.
• ליווי הכנסת גזעי צאן חדשים והתאמת טכנולוגיות רבייה והזנה לכושר הייצור של הצאן להעלאת הרווחיות. 

בחינה כלכלית של הענף ושיפור הרמה הניהולית-מקצועית  

• העלאת הרמה המקצועית-ניהולית של מגדלי הצאן בכל המגזרים באמצעות הדרכה קבוצתית.
• פיתוח יישומי מחשב לסיוע בניהול עדרי צאן גדולים ובניית מודלים כלכליים-מקצועיים תומכי קבלת החלטות.
• שיפור תנאי השיכון והאחזקה של הצאן בהתאמה לדרישות איכות סביבה ורווחת בעלי החיים. תמיכה בהוצאת מבני גידול לצאן אל מחוץ לאזור המגורים.
• בחינה כלכלית-מקצועית לכדאיות גידול צאן בשלוחות השונות (חלב ובשר).

הרחבת הניצול של המרעה הטבעי והגברת חלקו ביצור מוצרי צאן ושמירה על שטחים פתוחים. פתוח המשק האורגני:  

​• בחינת דרכים להגברת הכדאיות בגידול צאן במרעה, לעידוד השימוש בשטחי מרעה חורש שטחי עיבוד שוליים, שילוב ממשק פלחה-מרעה, שילוב תוכניות פיתוח עדרי צאן במרעה בתוכניות תיירות.
• בחינה כלכלית-מקצועית של גידול צאן אורגני, וגיבוש ממשק ונוהלי גידול המתאימים לתנאי הארץ.

גידול צאן במגזרי המיעוטים והבדווים  

​• בחינת דרכים להגברת הכדאיות בגידול צאן במרעה, לעידוד השימוש בשטחי מרעה חורש שטחי עיבוד שוליים, שילוב ממשק פלחה-מרעה, שילוב תוכניות פיתוח עדרי צאן במרעה בתוכניות תיירות.
• בחינה כלכלית-מקצועית של גידול צאן אורגני, וגיבוש ממשק ונוהלי גידול המתאימים לתנאי הארץ.

כללי  

• העמקת שיתוף פעולה בין ההדרכה, המחקר, השירותים הווטרינרים והמגדלים.
• השתתפות בפעילות הדרכה, סיורים מקצועיים ובכנסים בינלאומיים בארץ ובחו"ל.
• הגברת שיתוף פעולה בינלאומי במו"פ בנושאי גידול צאן.
• סיוע בנושא ייצוא\יבוא צאן בכפוף למגבלות הווטרינריות והטיפוחיות ולנתוני ספר העדר.
• הפעלת הנהלת ענף הצאן, ועדות מקצועיות, השתתפות בשולחני מגדלים ותא תכנון צאן – לקביעת מדיניות מקצועית של ענף הצאן.

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/oskim_2018.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
מפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Hashmadat_Beizim_North.aspxמפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה
מפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggling_Meat1.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאית