תחום ירקות בשטחים פתוחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיטות יישום קונדור/אגרוצלון (1,3 DICHLOROPROPENE) להדברת נמוטודות בגידול חסהשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_methods_for_implementing_Condor_lettuce.aspxשיטות יישום קונדור/אגרוצלון (1,3 DICHLOROPROPENE) להדברת נמוטודות בגידול חסה13/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1476
מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשורשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_cruvit_2017.aspxמבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשור13/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1477
המלצות דישון והשקיה בפרדס, מאי-יוני 2018הדרים;שירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashkaya_dishun_pardes_may_june2018.aspxהמלצות דישון והשקיה בפרדס, מאי-יוני 201801/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1474
המלצות לטיפול במווסתי צמיחה בהדרים, מאי-יולי 2018שירות ההדרכה והמקצועהדריםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mevastey_smicha_hadarim_may_july2018.aspxהמלצות לטיפול במווסתי צמיחה בהדרים, מאי-יולי 201801/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1475

 

 

מחלת פה וטלפיים במפטמה בכפר קיששירותים וטרינרייםאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/pirsumim/Pages/pe_vetlapaim_kefar-kish.aspxמחלת פה וטלפיים במפטמה בכפר קיש15/05/2018 21:00:00{c4f5791a-90be-4eab-93dc-ceb9c862801d}f47334ae-78f2-4921-a207-1ee67f70189611
מחלת הפה והטלפיים בכוכב הירדן ובעדר הבקר לבשר של מולדת – תחילת ספירה לאחורשירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/pirsumim/Pages/pe_tlafaim_moledet_cohav-hayarden.aspxמחלת הפה והטלפיים בכוכב הירדן ובעדר הבקר לבשר של מולדת – תחילת ספירה לאחור14/05/2018 21:00:00{c4f5791a-90be-4eab-93dc-ceb9c862801d}f47334ae-78f2-4921-a207-1ee67f70189610
פרסום תשלומים לעסקיםאגף ההתיישבות (תנופה)http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים09/05/2018 21:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec669
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18 אגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_Subsidies.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18 01/05/2018 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c760

 

 

 

 

 

 

קורס דישון והשקיה יעילים בגידול ירקותשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותשירות שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_dishun_hashkaya_gidul_yerakot_2018.aspxקורס דישון והשקיה יעילים בגידול ירקות27/06/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc317
קורס הגנת הצומח בגידול ירקות - קיץ 2018שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותהגנת הצומח;ירקות בשטחים פתוחים;מחוז הנגבhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_hagahts_yerakot_2018.aspxקורס הגנת הצומח בגידול ירקות - קיץ 201804/06/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc318
יום עיון למגדלי העופותשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_ofot_may_2018.aspxיום עיון למגדלי העופות27/05/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc315

 

 

 

 

<a href="https://aquacultureinisrael.com/he/publications/fisheries-and-fishfarming-in-israel"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />דיג ומדגה בישראל</a>דיג ומדגה בישראל
<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="http://www.mr.gov.il/Pages/HomePage.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מינהל הרכש הממשלתי</a>מינהל הרכש הממשלתי
<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי
<a href="http://www.agri.gov.il/he/home/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מינהל המחקר החקלאי</a>מינהל המחקר החקלאי