תכנון ופיתוח הכפר

 

 

רשות לתכנוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technunרשות לתכנון

 

 

מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל (כולל את כנס פיתוח הכפר)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/ogdan_mipuy.aspxמסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל (כולל את כנס פיתוח הכפר)מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל (כולל את כנס פיתוח הכפר)
נוהל פרוגרמות חקלאיות ליישובי עוטף עזה - 2016 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_program_otef_gaza2016.aspxנוהל פרוגרמות חקלאיות ליישובי עוטף עזה - 2016 בהחלטת הממשלה מס' 2017 נקבע בסעיף 33 כי על שר החקלאות ופיתוח הכפר יוטל להכין פרוגרמות אזוריות ופרוגרמות יישוביות, בתיאום ועל פי תבחינים אשר ייקבעו על ידי המשרד עם רשות מקרקעי ישראל.
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/tayaron_23_april_2016.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 2016אנו שמחים להגיש לכם את הגיליון ה 23- של התיירון. בשער הגיליון הכניסה למושב בית הלל שבאצבע הגליל. בבית הלל מיזמים רבים של תיירות חקלאית וכפרית, וביניהם רפת "דרך החלב" במשק קורלנדר, שהיא אחת ממיזמי התיירות החקלאית אשר זכה לתמיכה. 

חשיבה אסטרטגית

משרד החקלאות הנו גורם מוביל בחשיבה האסטרטגית ובתכנון פיתוח המרחב הכפרי.

תכנון הפיתוח במרחב הכפרי מתבטא בשני רבדים:

  • פיתוח הישוב הבודד שמאפייניו נובעים מתאוצת התהליך ההכרחי של פיתוח קהילתי ופיתוח כלכלי  מגוון.
  • פיתוח אזורי של כלל שטח השיפוט של המועצה האזורית, המשפיע ומושפע מפיתוח מוסדות שירותים ציבוריים ופרטיים, פיתוח תשתיות פיזיות, שימור ומניעת מטרדים סביבתיים, שימור קרקע וניקוז.

 

מאפייני הפיתוח של הישוב הבודד

מגוון פעילויות הפיתוח והיקפן מחייבים ארגון המרחב הבנוי ובחינת ההשפעות הסביבתיות והקהילתיות הנובעות מהיקף ומינון פעילות הבינוי בשטחים הבנויים.

נדרש תכנון מערכתי של חלופות פיתוח ברמת התכנון המתארי, בחינת התכליות, ובחינת מינון הפעילויות והשפעתן ההדדית כגון תיירות עם פעילויות אחרות חקלאיות ושאינן חקלאיות.

ניתוח האופי של מגוון התעסוקות מאפשר שיבוץ תכליות מועדפות במסגרת תכנית המתאר, תוך מזעור הנזקים לסביבה ולקהילה הנובעים מגודש הפעילות במרחב המתוכנן לבינוי.

 

מעורבות משרד החקלאות בהכנת תכניות אב - מתאר למועצות האזוריות

המועצה האזורית מהווה גוף סטאטוטורי למרחבי השיפוט הכוללים את מתחמי הישובים הבנויים, שטחי תעסוקה בין-ישובים, מוסדות, מתקני תשתיות ומערכות תשתיות בין ישובים.כמו כן, אחראית המועצה לשימור השטחים הפתוחים, אחזקתם ושמירה על איכות הסביבה.

פעילויות הפיתוח המואץ במרחב הכפרי מחזקות את הצורך בעדכון תוכניות אב הכוללות שדרוג מוסדות ומערכות תשתית, וגידול במגוון הבינוי לשירותים, הנובע מספי כניסה לשירותים חדשים.

כאמור, הגידול המואץ באוכלוסייה ובמגוון הפעילות הכלכלית מהווה גורם בעל משמעות כמותית

וגם איכותית.

המשרד רואה את מעורבותו בעידוד היזום של תוכניות אב ומתאר לשטחי השיפוט של המועצות

האזוריות כחלק אינטגראלי ובעל משמעות בתחום אחריותו.

תוכניות האב-מתאר בודקות את המאפיינים הסוציו - כלכליים של האוכלוסייה בשטחי השיפוט,

עורכות מיפוי הפעילויות הקיימות בתשריטים, ניתוח המצאי, הצעת חלופות פיתוח ומשמעותם,

בחינת חלופה מועדפת ובדיקת שלביות הביצוע לטווח התוכנית.

תוכניות האב כולן או חלקים מהן באות לידי מעמד סטאטוטורי.

נציגי המשרד מהוווים גורם בכיר בעקבות אחריותם בהובלת תוכניות הפיתוח של הישובים במסגרת המועצות האזוריות.

תכנון ופיתוח הכפר

 

 

תמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/tmicha_yeshuvim.aspxתמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 201726/02/2017 22:00:00
נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים - להערות הציבור לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/support_2017.aspxנוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים - להערות הציבור לשנת 201707/11/2016 22:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Nohal_tmicha1561-YOSH2016_Lehearot_tzibur.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבור05/09/2016 21:00:00

 

 

ידיעון פיתוח הכפר, מספר 18, דצמ' 2016תכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/yedion_dec_2016.aspxידיעון פיתוח הכפר, מספר 18, דצמ' 201626/12/2016 22:00:00{56ffec0c-9f6d-4159-8f20-beadf3a21015}1e835868-b034-47d5-b861-4d940daedf6220
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעציםלחבק עץ;ענפי הצומח;תכנון ופיתוח הכפריער ואילנות (פקיד היערות)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/maagar_mumchim_tipul_tichnun.aspxמאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים17/08/2016 21:00:00{b443d874-5794-49af-8623-38fcbacb8dcf}04db8cb6-5a94-4bdf-b1e6-ade80949960416
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל (כולל את כנס פיתוח הכפר)תכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/ogdan_mipuy.aspxמסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל (כולל את כנס פיתוח הכפר)17/07/2016 21:00:00{f8547275-e34b-4977-a998-477a471e4f89}75a2e2dd-eb40-4ac3-b9e7-e4bbfefda1d413
נוהל פרוגרמות חקלאיות ליישובי עוטף עזה - 2016 תכנון ופיתוח הכפררשות לתכנון;תכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_program_otef_gaza2016.aspxנוהל פרוגרמות חקלאיות ליישובי עוטף עזה - 2016 14/05/2016 21:00:00{8340a22b-f108-4c4b-82fb-d5ecb7261b93}ef8e3419-72ad-4cbd-a447-9ab9c20df4556

 

 

טופס בקשה להיתר לשימוש חורג ע"פ חוק ההתיישבותתכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_bakasha_ishur_heter_bnia.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג ע"פ חוק ההתיישבותטופס בקשה לאישור חריג להיתר בניה למבנים חקלאיים מעל 1,200 מ"ר
אישור רואה חשבון - תוכנית הפיתוח (טופס מס' 15)תכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Forms/Pages/ishur_roa_hashbon.aspxאישור רואה חשבון - תוכנית הפיתוח (טופס מס' 15)אישור רואה חשבון_ תוכנית הפיתוח (טופס מס. 15)
הסכם המים - סיוע למשקים חקלאייםתכנון ופיתוח הכפר;מים וקרקעhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/טפסים/Pages/heskem_maim_ezra.aspxהסכם המים - סיוע למשקים חקלאייםהסכם המים
בקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא תכניות אב ומתאר אזוריות לפיתוח המרחב הכפריתכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/bakasha_tmicha_takziv.aspxבקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא תכניות אב ומתאר אזוריות לפיתוח המרחב הכפריטופס בקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא תכניות אב ומתאר אזוריות לפיתוח המרחב הכפרי

 

 

 

 

תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tochnit_pituah_kfar_2015.aspxתכנית פיתוח הכפר 2015 - 201704/02/2015 22:00:00
נוהל עבודת ועדת קרקעותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_vaadat_karka.aspxנוהל עבודת ועדת קרקעות11/06/2014 21:00:00
תכנית פיתוח הכפר לשנת 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/tohnit_pituah_kfar_2014.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 201417/12/2013 22:00:00
נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal nachalot chadashot.aspxנוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה10/07/2012 21:00:00
נוהל הבחינה והטיפול בישובים חקלאיים דלי אוכלוסיןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_Low_population_communities.aspxנוהל הבחינה והטיפול בישובים חקלאיים דלי אוכלוסין05/05/2012 21:00:00

 

 

חוק ההתיישבות החקלאיתhttp://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/law_hityshvut.aspxחוק ההתיישבות החקלאית