​​​​​​​​

tnufa.jpgמנהלת תנופה (לשעבר מנהלת סל"ע) - תחום הפעולה והאחריות לטיפול במפוני גוש קטיף וליישום חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה – 2005, עליו הייתה מופקדת יחידת תנופה, הועברו לאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ביום י"ד תמוז התשע"ה 01.07.2015, מכוח החלטת הממשלה מס' 78 מיום כ"ז סיוון התשע"ה 14.06.2015.

אגף ההתיישבות (תנופה)

 

 

 

 

פרסום תשלומים לעסקיםאגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים08/09/2019 21:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec669
הצעת חוק הגליל אושרה אמש בכנסת בקריאה שנייה ושלישיתדוברות והסברה;אגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/chok_galil.aspxהצעת חוק הגליל אושרה אמש בכנסת בקריאה שנייה ושלישית26/03/2017 22:00:00{dbc09db4-1997-488a-abae-6ee5f86ec20b}68aa43bd-c262-4260-b0a8-c1473c4f20c839
פסק דין בעניין חוק ההתיישבות החקלאית - מושב גאולים ויורם עוזריאגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psak_din_geulim.aspxפסק דין בעניין חוק ההתיישבות החקלאית - מושב גאולים ויורם עוזרי13/04/2016 21:00:00{3699d9b4-cede-4d9b-ab78-84e0d0db3ddf}c3650a60-70c0-4f99-a64c-49e8ed7dd09311
יישום החלטת ממשלה בדבר תכנית תלת-שנתית לתקצוב הרשויות המקומיות בגין הקמת ישובים חדשים ועיבוי האוכלוסייה המתגוררת בתחומן בעקבות יישום תכנית ההתנתקותאגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/tmicha_hitnatkut.aspxיישום החלטת ממשלה בדבר תכנית תלת-שנתית לתקצוב הרשויות המקומיות בגין הקמת ישובים חדשים ועיבוי האוכלוסייה המתגוררת בתחומן בעקבות יישום תכנית ההתנתקות27/02/2016 22:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec666

 

 

יצחקי אסףיצחקי אסף{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466952אסף יצחקימנהל אגף בכיר03-9485497assafit@moag.gov.i
אור אפרתאור אפרת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466916אור אפרתמנהלת תחום מידע ונתונים03-9485685Efrato@moag.gov.il
לוי חייםלוי חיים{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466920לוי חייםמנהל תחום בינוי ופיתוח03-9485828HaimLe@moag.gov.il
אבייב קאריןאבייב קארין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466965אבייב קאריןסטודנטית03-9485438karinab@moag.gov.il

 

 

טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/qanda_2019.aspxטבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 201916/01/2019 22:00:00

 

 

 

 

טפסי תנופהhttps://www.moag.gov.il/tnufa/Pages/tofsey_tnufa.aspxטפסי תנופה

 

 

 

 

 

 

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי) (תיקון), התשע"ג-2013https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low_55.aspxתקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי) (תיקון), התשע"ג-2013
חוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע -2010https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low51_chok_tikun_no2.aspxחוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע -2010
חוק יישום ההתנתקות התשס"ה - 2005https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low51_chok_ysum_hahitnatkut.aspxחוק יישום ההתנתקות התשס"ה - 2005