​​מצורפת טיוטה ראשונית של נוהל תמיכה ברשויות מקומיות להחזקת כלבים משוטטים. ומסירתם לאימוץ לשנת 2018
תגובות, הערות והצעות נא להעביר אלינו בדוא"ל, לכתובת dogcenter@moag.gov.il​ עד ליום 31.7.2018