2014

 

 

דבר צאןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2014/Pages/dever_tzon.aspxדבר צאןדבר צאן
גז כבשיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2014/Pages/gez_kvasim.aspxגז כבשיםגז כבשים
תמותה פתאומית בכבשים ועיזיםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2014/Pages/tmuta_izim_kvasim.aspxתמותה פתאומית בכבשים ועיזיםתמותה פתאומית בכבשים ועיזים