​​​​​

 

 

רשימת מקומות הסגר מאושרים ומורשים להחזקת מקנהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/karentina/Pages/hesger_mikne.aspxרשימת מקומות הסגר מאושרים ומורשים להחזקת מקנה
נספח א' - בקשה לאישור מקום הסגרhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/karentina/Pages/nispah_a.aspxנספח א' - בקשה לאישור מקום הסגר
נספח ב' - דרישות סף לאישור מקום כמקום הסגר מטעמים של מניעת הפצת מחלות בעלי חיים ומניעת צער בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/karentina/Pages/nispah_b.aspxנספח ב' - דרישות סף לאישור מקום כמקום הסגר מטעמים של מניעת הפצת מחלות בעלי חיים ומניעת צער בעלי חיים
נספח ג' - הקצאת שטח לראש מקנה במקום הסגרhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/karentina/Pages/nispah_c.aspxנספח ג' - הקצאת שטח לראש מקנה במקום הסגר
נוהל אישור מקומות הסגר למקנה מיובאhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/karentina/Pages/nohal_heger_yevu.aspxנוהל אישור מקומות הסגר למקנה מיובא