2015

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל: ״אי אפשר לעבור לסדר היום על התמונות המזעזעות שהובאו בפנינו כפי שצולמו בבית המטבחיים. אנקוט אפס סובלנות כלפי פגיעה בבעלי החיים ועבירות על חוק צער בעלי חיים. הנחיתי את גורמי המקצוע לנקוט בכל ההליכים הנדרשים בעקבות הממצאים החמורים שהתגלו במקום, ואני מודיע כי נפעל להגברת האכיפה והענישה בצורה משמעותית, וכי נבצע ביקורות פתע בחודשים הקרובים. התיקון לחוק צער בעלי חיים שהעברנו בתחילת השבוע הוא צעד ראשון בכיוון״.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בראשות השר אורי אריאל, הורה על הפסקת פעולות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח" בדיר אל אסד בשל חשד להפרות של חוק צער בעל חיים ותקנות שחיטת בהמות, וזימן את האחראי לבית המטבחיים לשימוע. המדובר בבית המטבחיים הגדול בישראל. ההוראה להפסקת פעולות השחיטה במפעל ניתנה בסוף השבוע לאחר ביקורות שנערכו במקום, אשר מצאו, בין השאר, ליקויים בפריקת בעלי החיים בעת הגעתם לבית המטבחיים, דבר הגורם למעידות ונפילות. עוד נמצא כי מצב התחזוקה וניקיון המכלאות אינו ראוי ועלול לגרום לסבל מיותר לבהמות. בנוסף, נמצא כי מצלמות הפיקוח המותקנות במקום על פי דרישת המשרד אינן מופעלות על פי הנחיות המשרד. לא זו בלבד, נודע למשרד כי דיווח שניתן לו על ידי האחראי למקום אינו מדויק. לפיכך, פתיחת בית המטבחיים מחדש מותנית בתיקון הליקויים במקום והליך שימוע ובירור מול עובדי המקום.

תחילתה של הפרשה בפנייה שהתקבלה לפני כשבוע במשרד, מהשירותים הווטרינרים באוסטרליה בעקבות קבלת תלונה מארגון Animals Australia על הפרות נהלי צער בעלי חיים בבית המטבחיים "דבאח" בדיר אל אסד. השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בישראל החלו בבדיקת הפנייה לאלתר, אשר במסגרתה התקיימו שתי ביקורות במקום. הבדיקות כללו תשאול העובדים, בדיקת מסמכים וצפייה בחומר שצולם במצלמות המותקנות במקום.

הבדיקות נועדו לברר האם הנהלת המפעל והווטרינרים המפקחים מקיימים את מלוא הנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר למזעור סבל בהמות מרגע הכניסה לבית המטבחים ועד לאחר השחיטה. בביקורת נבדקו הימצאותם של פערים בנושאי רווחת בעלי חיים, ביניהם: גרימת סבל לבהמות בעת הירידה מהמשאיות המובילות; הפעלת אמצעים וכוח בלתי סבירים בניוד הבהמות במכלאות אל השחיטה על ידי העובדים; פגמים בתשתיות מכלאות ההמתנה, וכן הקפדה של בית המטבחיים על נקיטת הצעדים הדרושים וזמני ההמתה המחויבים למניעת סבל בשחיטה ובווידוא אובדן הכרה מלא של הבהמות מיד לאחר השחיטה. בנוסף, נבחנה עמידת בית המטבחיים בהיקפי השחיטה ובכמות הווטרינרים המפקחים כפי שנקבעו בהיתר ההפעלה שניתן להם.

לאור הבדיקה שהתקיימה נמצא, לכאורה, שמתקיימים ליקויים ביישום הנהלים המוכתבים על ידי השירותים הווטרינריים, הן על ידי בית המטבחיים עצמו, הן על ידי הרופא הווטרינר המפקח בבית המטבחיים מטעם הרשות המקומית, והן על ידי הרופא הווטרינר האחראי לתחום מטעם השירותים הווטרינריים.

לאור הממצאים החליט מנהל שירותים וטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר:
1. להורות לבית המטבחיים להפסיק לאלתר את פעולות השחיטה עד הסדרת מפגעי התשתית הגורמים להמשך סבל הבהמות בפריקה ובהמתנה לשחיטה.
2. להורות לבית המטבחיים להקטין באופן מיידי את היקפי השחיטה בהתאם להיתר.
3. להקפיד על הצבת רופאים וטרינרים מפקחים בהתאם לקבוע בהיתר.
4. לזמן לבירור ולשימוע את האחראי לבית המטבחיים ואת הרופאים הווטרינריים המפקחים במפעל. בתום הבירור יוחלט אילו צעדים יופעלו, לרבות האפשרות לביטול היתר הפעלה לבית המטבחיים והאפשרות לביטול ההסמכה של  הווטרינרים המפקחים.
5. בנוסף יושלם בירור באשר לאופן ביצוע תפקיד הפיקוח של הרופא הווטרינר מטעם השירותים הווטרינריים בעניין זה. 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
חשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_ortal_19-8-19.aspxחשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19
הודעה ללולנים - אוגוסט, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_8_19.aspxהודעה ללולנים - אוגוסט, 2019