2015

בית משפט השלום בתל אביב, בשבתו כוועדת ההכרעה לפי הוראות חוק ההתיישבות החקלאית, הפקיע קרקע מחקלאי, תושב כפר יעבץ, לאור העבודה שעשה בה "שימוש חורג" כמשמעו בחוק.
מטרת החוק היא מניעת העברת זכויות מתיישב בקרקע לאדם אחר. קרי, חוק ההתיישבות נועד למנוע ולעקור את התופעה שבה חקלאים, שקיבלו מהמדינה רשות להשתמש בקרקע חקלאית, המצויה בבעלות המדינה, לשם עיבוד עצמי להעביר לצד שלישי את הזכויות בה, בכל צורה שהיא. העברה שכזאת נחשבת "שימוש חורג" האסור על פי החוק. החוק נחקק בכדי להבטיח כי חקלאים לא ינצלו לרעה את הפריבילגיה שניתנה להם מהמדינה לשם עשיית עושר, במקום מטרות ההתיישבות החקלאית.

בתביעה שהגיש הממונה על חוק ההתיישבות החקלאית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר נגד תושב כפר יעבץ עולה כי באותו מקרה הקנה הנתבע זכות עיבוד וגידול ללא היתר בקרקע של רשות מקרקעי ישראל לאדם אחר (מתקשר) בהסכם רנטה לצורך גידול תותים.


לכתבה המלאה
לפסק דין - הפקעת קרקע במושב יעבץ
בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור