נהלים

מצורף בזאת עדכון ראשון לנוהל רישיונות דיג לאחר הערות הציבור.