2017

​בתאריך 2/4/17 הודעתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א (ד) לתקנות הדיג, 1937 (להלן – התקנות), כי תקופת הרבייה בים התיכון השנה, תחול בין ה- 1 במאי 2017 (ה' באייר תשע"ז) לבין ה- 14 ביוני 2017 (כ' בסיון תשע"ז) (כולל), וכי לא ידוג אדם דגים בים התיכון בתקופת הרבייה, למעט בדיג מכמורת ודיג בחכה מהחוף.

לאור פניות רבות שהגיעו אלי מציבור הדייגים, ומהנימוקים שיפורטו להלן, אני שוקל, בהתאם לסמכותי לפי תקנה 8א (א1) לתקנות, להתיר את הדיג בים התיכון בתקופת הרבייה, החל מיום 1 ביוני 2017, בכפוף לתנאים המפורטים בקובץ:

 

 

משרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים ליצוא בהיקף של 10 מיליון ₪http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/10_million_-support_export.aspxמשרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים ליצוא בהיקף של 10 מיליון ₪
יום פתוח בנושא דבורת הדבשhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yom_patuach_dvorim_2018.aspxיום פתוח בנושא דבורת הדבש
מפקחי משרד החקלאות תפסו שלוש וחצי טון בשר בקר משחיטה שחורה בישוב ג'לג'וליה במרכז הארץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2018/Pages/smuggled_meat.aspxמפקחי משרד החקלאות תפסו שלוש וחצי טון בשר בקר משחיטה שחורה בישוב ג'לג'וליה במרכז הארץ