2017

 

 

עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/update_michsot_223218.aspxעדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018
טיוטת מבחנים למתן תמיכות לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית תשע"ח (2018) - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/education_agriculture_draft.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית תשע"ח (2018) - להערות הציבור
הזמנה להשתלמות בנושא ביצוע טיפולים במחטאי קרקעhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/mechatei_karka.aspxהזמנה להשתלמות בנושא ביצוע טיפולים במחטאי קרקע