​​

 

 

טיוטה להערות הציבור - עדכון נוהל רישיונות דיגhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/-update_nohal_daig.aspxטיוטה להערות הציבור - עדכון נוהל רישיונות דיג