במצגת זו ברצוננו להביא לידיעת הציבור הרחב ואנשי המקצוע שיטות להארכת חיי עץ בשנים ולהקטין באופן משמעותי את הצורך בכריתת עצים באמצעות תמיכה בעצים.

 ישנם שני טיפול עיקריים:
1. תמיכת גזע וענפים באמצעים מכניים:

   קשירה עם כבל, סד הממוקם מתחת לגזע או ענף כבד ומסייע בייצובו וחלוקת משקלו.
2. טיפול בפצעים בגזע ובענפים על ידי חיטוי רקבונות ופינוי גורמי מחלה בעץ.

עבודות באמצעות אנשי מקצוע אגרונומים מנוסים יועצים בתחום העצים פרטים על יועצים , ניתן למצוא באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר ביחידת פקיד היערות.

אורטופדיה בעצים, חלק א (תמיכה מכנית) 


 

 

הכנס השנתי העשירי בנושא: עצים בוגרים בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/rep_curs/2016/Pages/Kenes_Etzim_bogrim.aspxהכנס השנתי העשירי בנושא: עצים בוגרים בישראלהננו מתכבדים להזמינכם לכנס ארצי בנושא "עצים בוגרים בישראל", שיתקיים אי"ה ביום חמישי, א' כסליו תשע"ז, 1 בדצמבר 2016, בין השעות 16:00-08:30, באולם כהן, משרד החקלאות, הקריה החקלאית בית דגן.
מבחני תמיכה גנים בוטניםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2016/Pages/Mivchaney_tmica_ganim.aspxמבחני תמיכה גנים בוטנים
נוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2016/Pages/Nohal_haklaut_eronit_lehearot_tzibur.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לעודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של אתרי חקלאות עירונית (גינות קהילתיות, גינות לתושב או חוות עירוניות), העוסקים בנושאים שונים הקשורים לחקלאות ולגינון מקיים.