נהלים

הנחיות לעבודות בקרבת עצים נכתבו בשל הצורך הדחוף בהוראות והנחיות מקצועיות אחידות בנושא, לאור התגברות פעולות הפיתוח בקרבת עצים ותיקים הראויים ונדרשים לשימור.
מטרת ההנחיות היא ליצור פורמט אחיד של פעולות נדרשות בקרב קבלני ביצוע שונים בתחום התשתיות בכל הנוגע להגנה על עצים במהלך העבודות.נוהל הנחיות לעבודה בקרבת עצים