פקיד היערות ממונה על ידי שר החקלאות להוציא לפועל את מטרות פקודת היערות וצו אילנות מוגנים, מפקח מטעם המדינה על טיפול וניהול היערות, המבוצע על ידי הקרן הקיימת לישראל, מאשר את תכניות העבודה ביערות ומפקח על ביצוען, כמו כן מפקח, מנחה ומנהל את נושא הגנת האילנות בכל מדינת ישראל ביער ומחוץ ליער.

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר משמשת כזרוע הביצוע של שר החקלאות בכל הנוגע לפקודת היערות. במסגרת זו מגבש פקיד היערות מדיניות בהתאם להנחיות השר ומיישמה מול פקידי היערות של קק"ל, פקידי היערות ברשויות המקומיות והגורמים המקצועיים המעורבים.  

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהווה עמוד שדרה למדיניות הייעור וההגנה על האילנות בישראל ומרכזת את כל הסמכויות במסגרת החוקים הקשורים בנושא תוך התייחסות שונה לשמורות יער ולהגנה על אילנות שמקומם מחוץ ליער.

מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים

 פניות לפקיד היערות ארצי

 

מפת אזורי יערות

לחצו כדי לקבל את פרטי פקידי היערות לפי אזורים

 

יער ואילנות (פקיד היערות)

 

 

משאב העצים העירוניhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Hyaar_Haeroni/Pages/mashav_city_trees.aspxמשאב העצים העירוני29/08/2016 21:00:00{966a339c-9921-4ae9-b25b-6ad9be53c3fe}d3d67a29-566c-43b2-86d2-a49ac2f5be2b2
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/maagar_mumchim_tipul_tichnun.aspxמאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים17/08/2016 21:00:00{b443d874-5794-49af-8623-38fcbacb8dcf}04db8cb6-5a94-4bdf-b1e6-ade80949960416
פרסום רישיונות כריתה והעתקהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_kritaפרסום רישיונות כריתה והעתקה17/08/2016 21:00:00{75986340-6b40-46ee-aecc-0cacf35c6cc9}72d8f989-e997-4809-9f2d-6fc4745b6a1010
ילקוט פתרונות לבתי גידולhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Yalkut_Pitronot.aspxילקוט פתרונות לבתי גידול02/08/2016 21:00:00{d199a138-2a3f-4bf7-a991-b9817fb1a60d}9a61609e-9f4c-4578-a467-e0bdba08813e12

 

 

ד"ר ארז ברקאיד"ר ארז ברקאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466648ארז ברקאי, ד"רמנהל אגף 03-948581603-9485264erezba@moag.gov.il
איטח פנינהאיטח פנינה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466649פנינה איטחראש ענף 03-9485938pninae@moag.gov.il
אשכנזי חלפון ענבראשכנזי חלפון ענבר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461933אשכנזי חלפון ענברמ"מ מנהלת אגף יער ואילנות ופקיד יערותבית דגן03-9685470inbara@moag.gov.il
טלפוס קרולטלפוס קרול{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461938טלפוס קרולמרכז/ת בכיר/ה (פיקוח אילנות ויערות)בית דגן03-948538503-9485941karolt@moag.gov.il

 

 

מניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי, קיץ תשע"ו 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/hadkonit_HADEKEL08082016.aspxמניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי, קיץ תשע"ו 201611/08/2016 21:00:00

 

 

טופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערותלחבק עץ;תכנון ורישוי בממשק עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/forms/Pages/krita_haataka.aspxטופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערותטופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות
טופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת / העתקת אילן מוגןהגנת עצים;לחבק עץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/forms/Pages/tofes_arar_rishayon_krita.aspxטופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת / העתקת אילן מוגן

 

 

<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/pkide_yearot_list.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />רשימת פקידי היערות לפי אזורים</a>רשימת פקידי היערות לפי אזורים גאוגרפיים
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />רישיונות כריתה והעתקה</a>רישיונות כריתה והעתקה
<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי
<a href="http://moag.maps.arcgis.com/apps/dashboard/index.html#/3199eb7bf0aa4f17bf3046f73355a7f6" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />שכבת עצי מורשת</a>שכבת עצי מורשת
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/Documents/map6.swf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />מפה</a>מפת פרטי פקידי יערות לפי אזורי טיפול

 

 

כללים להכנת סקר עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/klalim_seker_ezim.aspxכללים להכנת סקר עצים11/08/2016 21:00:00
כללי עזר לקבלת החלטה להעתקהhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/clal_haataka.aspxכללי עזר לקבלת החלטה להעתקה20/06/2015 21:00:00
נוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/nehalim/Pages/nohal_srefat_gezem.aspxנוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחי09/11/2014 22:00:00
נוהל תמיכה לטיפול בפסולת חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_pinuy_psolet_2014.aspxנוהל תמיכה לטיפול בפסולת חקלאית22/10/2014 21:00:00

 

 

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 89), התשס"ט-2008 לנושא שמירה על עציםhttp://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/chpk_tichnun_ubniya.aspxחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 89), התשס"ט-2008 לנושא שמירה על עצים17/12/2008 22:00:00
צו האילנותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/חוקים ותקנות/Pages/tzav_ha_yeharot.aspxצו האילנות03/02/1997 22:00:00