2013

לצורך יצירת מערך אחיד של מידע המוגש לפקיד היערות לצורך בחינתה והכנת חוות דעת לתכנית או קבלת החלטה למתן רישיונות כריתה והיתרי בנייה, מובאים בזאת לעיון והערות הציבור כללים והנחיות המפרטים את הנדרש מכל גורם מקצועי המעורב בתהליך. הנחיות אלה הנן בסיס רחב לקבלת החלטות לגורמי תכנון וכן לפקידי היערות בבואם לחוות דעת. עם זאת אינן מקיפות את כל המקרים הקיימים. הערות לנהלים המוצעים יש להעביר לפקיד היערות במייל: Hagays@moag.gov.il לא יאוחר מיום ה 31 במאי 2013.

לנוהל עבודה להכנת סקר עצים מפורט - טיוטה להערות הציבור