פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לעדכן את מאגר המומחים בתחומי התכנון
והטיפול בעצים החל מיום אישור המאגר ועד ליום 31.12.2018