נהלים

ב-22 במרץ 2016 נחתם הסכם משולש בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן- המשרד) והתאחדות חקלאי ישראל, לפיו נקבע בין השאר, כי תינתן  תמיכה ישירה מתקציב תוספתי, למגדלי הדגים בבריכות פתוחות ודגים במאגרי מים מתוקים, זאת לאור פתיחת מכסות פטורות ממכס ליבוא דגים, לראשונה לקראת חג הפסח 2016, מתוך רצון להפחית את יוקר המחיה.
בחודש יולי 2016 הכריז שר האוצר על הכוונה להפחית את מכסי המגן על דגי אמנון, קיפון (בורי) וקרפיון,  ומשכך נחתם שוב הסכם משולש - שני במספר (לעניין זה)  - שיאפשר את המשך התמיכה במגדלי הדגים בשבע השנים הבאות עד שנת 2023 ובאופן המפורט בנוהל שלהלן, ביחס לשנת 2018.
בעקבות שני ההסכמים המצוינים לעיל פרסם המשרד עד כה שלושה  נהלי תמיכה: שנים  במהלך שנת 2016 (האחד בחודש אפריל 2016 והשני בחודש אוקטובר 2016), במטרה לתמוך במגדלי דגים בבריכות והשלישי בשנת 2017 כאשר באופן ייחודי לאותם שנים (2016 - 2017) ניתנה תמיכה גם במגדלים שהפנו את התוצרת לתעשייה, מתוך הנחה מקצועית על פיה הפחחת מכסי המגן מחריפה את התחרות של החקלאי הישראלי בעיקר בשוק הדגים הקפואים מסוג אמנון וקרפיון שעברו פילוט (הכנת פילה) בהשוואה לתוצרת המיובאת. יובהר כי התמיכה במגדלים שהפנו את תוצרתם לתעשייה הוגבלה בהסכם ביחס לשנים 2016 - 2017 ומשכך אינה רלבנטית ביחס לנוהל זה, המתייחס לפעילות שנת 2018. 

הערות לטיוטת הנוהל ניתן יש להגיש יעד ליום ה' ה-  25.1.2018  למייל של אסתי גזית  estig@moag.gov.il