נהלים

​​​מטרת מתן התמיכה מתקציב המדינה היא לעודד, באמצעות מתן מענקים את הסדרת משקי המדגה הקיימים בישראל לצורך הגנה על הסביבה, לרבות על מקורות מים, מערכות אקולוגיות המגוון הביולוגי ומשאבי טבע אחרים, וכן על בריאות הציבור.

המדינה מבקשת לעודד, באמצעות מתן מענקים מתקציב המדינה, הסדרת משקי המדגה הקיימים בישראל לצורך עמידתם בדרישות הקבועות בטיוטת תקנות בריאות העם  (תקני איכות מי פלט מבריכות דגים וכללים לטיפול בהם) התשע"ב 2012 על מנת להסדיר ולהתאים  את המדגה לטיוטת התקנות ולהגדיל, לייעל ולפתח את ענף  ייצור דגי הבריכות בישראל.
נוהל תמיכה זה מעמיד מסגרת תקציב ל-4 שנים בסך של עד 77 מלש"ח  לתשלום להסדרת הברכות ומהם 60% מענק. 

הגדרות בסיסיות למתן המענק  

  • "מי פלט"- מים ששימשו לגידול דגים בבריכת דגים, שאינם מיועדים עוד למטרה זו או לכל מטרה חקלאית אחרת וסולקו ממנה, ושהם מיועדים לסילוק או שיש לסלקם ממנה;
  • "מיתקן טיפול"- מערכת לטיפול במי פלט, לרבות בריכת שיקוע וכל אמצעי או תהליך נוסף, המיועדים להפחתת ריכוז המזהמים במי הפלט
  • "משק מדגה בשטח פתוח"- משק גידול או מאגר מים המיועדים לגידול דגים לצרכי מאכל או נוי, לרבות המבנים והחצרים המשמשים לצרכי רבייה וגידול של דגים, וכל מרכיביהם, ובכלל זה בריכות, צנרת ומשאבות, למעט משק כאמור במימי ים תיכון או ים סוף ובתנאי כי אלו החלו לפעול טרם שנת 2012.  (במונח "פעילות" כוונת עורך הנוהל הנה לשיווק מסחרי של מחזור גידול אחד לפחות) 

כללים בסיסיים למתן המענק  

  • שיטת תקצוב הבקשות- עד גמר התקציב, על בסיס כל הקודם זוכה. אין המשרד מתחייב להעמיד תמיכה נוספת בהיקף כזה או אחר לשנים נוספות. ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 30/11/2017 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם. כאמור הנוהל יפתח מחדש בשנת 2018 וימשך עד לשנת 2020 כל עוד לא נוצל כל התקציב.
  • תנאי סף לקבלת התמיכה- על מגיש הבקשה להיות בעל משק מדגה שהתחיל פעילותו לפני שנת 2012 מעבר לכך קימים כל התנאים הרגילים הרשומים בנוהל התמיכה.
  • היקף התמיכה- היקף ההשקעה  המקסימלי לא יעלה על 5 מלש"ח למשק המגדל מעל 140 דונם (נפח מים) מסכום זה ניתן לקבל כאמור 60% מענק.
  • נוהל הגשת הבקשה- הבקשות תוגשנה בכתב בצרוף המסמכים הנדרשים למחוז הרלוונטי ולאחר אישורן במחוז יועברו לדיון בועדת התמיכות של משרד החקלאות.

 

 

מתן ארכה שלישית - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים / משתלות / וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Pages/shmita_extra_3.aspxמתן ארכה שלישית - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים / משתלות / וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021
נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם – הגדלת הנפח המקסימלי (טון) לתמיכה במערכי מיון בבתי אריזה בינונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_nefach_max.aspxנוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם – הגדלת הנפח המקסימלי (טון) לתמיכה במערכי מיון בבתי אריזה בינוניים
מתן ארכה שנייה - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/shmitha_extara.aspxמתן ארכה שנייה - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021