נהלים

​מטרות הנוהל הן הגדלת מגוון/היצע חומר הריבוי המיועד לאקלומם של פרחים וענפי קישוט לייצוא וכן יצירת תשתית שתאפשר את ביצוע הגידול של אותו חומר ריבוי חדש שייובא. ​

ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 30/11/2018 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם. יש לשים לב שניתנת קדימות במתן תמיכות למגישים הראשונים כמפורט להלן שכן בשני המסלולים תבחנה הבקשות בשיטת "כל הקודם זוכה". 

​לנוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים​