2016

לכבוד חברות הביטוח​

הרינו להודיע כי על בסיס תקציב המדינה שצפוי להיות מאושר לעניין זה ובהסתמך על תחזיות היקף הפוליסות לשנת 2017 שנמסרו למשרד החקלאות על ידי חברות הביטוח, צפויה המדינה להשתתף בפרמיות בגין פוליסות לביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות שיונפקו בשנת 2017 (להלן: "הפרמיה") בשיעור של 35%, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמך המצורף:

הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2017

 

 

נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים ובענפי קישוט המיועדים לייצוא (משקי מודל) http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_flower.aspxנוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים ובענפי קישוט המיועדים לייצוא (משקי מודל)
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוטhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_decorative_flower.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט
הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/nizke_teva_2017.aspxהודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2018