2017

בהמשך להחלטות הממשלה מיום 17/10/2010 (מס': 2322)  ומיום 16/01/2012 (מס' 4215) בדבר חיזוק ופיתוח הפריפריה החקלאית, באמצעות קליטת משפחות חדשות שתעסוקנה בחקלאות, מצ"ב נוהל תמיכה בהכשרת קרקע בישובים מתוכננים  ובמיזמים פרטיים בפריפריה.

מטרת התמיכה
התמיכה נועדה בין היתר לחיזוק הפריפריה החקלאית, וזאת באמצעות קליטת משפחות צעירות ביישובים חקלאיים בפריפריה שתאפשר בין היתר, המשכיות באמצעות יצירת קהילה רב – דורית.  
הסיוע בשנת 2017 על פי נוהל זה יינתן לטובת הכשרת קרקע לשימוש חקלאי: כולל ציפוי חול (לעניין נוהל זה:  "ציפוי חול" כולל גם תחליפים אחרים שאושרו ע"י גורמי המקצוע במשרד כגון: תעלות הזנה ותעלות טוף), דרכים, הולכת מים, סיקול (בהתאם לצרכים הספציפיים של האגודה).

ניתן להגיש בקשה להכשרת קרקע עפ"י סעיף 1 עד לתאריך 15.05.2017.

תמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017

 

 

נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים ובענפי קישוט המיועדים לייצוא (משקי מודל) http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_flower.aspxנוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים ובענפי קישוט המיועדים לייצוא (משקי מודל)
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוטhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_decorative_flower.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט
הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/nizke_teva_2017.aspxהודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2018