​הריני להביא לידיעתכם כי בהתאם להחלטת מנהלת ההשקעות מיום 05.07.2018 סוכמו הדברים הבאים:

הבהרות לנושאים שונים של נוהלי מנהלת ההשקעות