בחוברת שלפניכם מפורטת תכנית הפיתוח לשנת 2014. תכנית זו מהווה מסמך עקרונות התכנון לשנת 2014.

פרטי התכנית כוללים את הפעילויות החקלאיות שהמשרד יעודד, שיעורי מענקים, הגדרות אזורי פיתוח, והזכאים להטבות מס.

מנהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניות במסגרת מסמך עקרונות התכנון לפי הנושאים המפורטים בו, ועל פי ההנחיות, הקריטריונים והנהלים של מנהלת ההשקעות אשר מפורטים בחוברת בפרק הנחיות ונהלים.

מצאה לנכון הנהלת המשרד להרחיב את נושא הטבות המס בתוכנית הפיתוח באמצעות הגדרת נושאים חדשים שבהם מנהלת ההשקעות תאפשר הטובות מס ללא מעניקים.
לתכנית פיתוח 2014
לפירוט תכנית הפיתוח לפי נושאים