2010

הממשלה אישרה הצעת החלטה משותפת לשרי החקלאות, האוצר והגנת הסביבה, להשבית באופן מוחלט את הדיג באגם הכנרת, החל מאפריל 2010 ועד לאפריל 2012. ההצעה היא פרי מאמץ משותף שעשו המשרדים לאחר שהשר שמחון הודיע לפני חודשים על החלטתו להשבית הדייג לשנתיים.

 


התכנית אוסרת על דייג באופן מוחלט בכל הכנרת, בנהר הירדן בקטע הנשפך לכנרת, ובכל נחלים הנשפכים לכנרת. התוכנית כוללת פעולות אכיפה מוגברות, אכלוס יזום של דגים באגם ומחקר שילווה את התוכנית.

ההחלטה התקבלה לאור נתונים שנאספו ע"י אגף הדייג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מהם עלה כי כמות הדגה באגם הכנרת ירדה בעשור האחרון, ובייחוד בשנתיים האחרונות, בעשרות אחוזים מדי שנה עד לרמה קריטית. הנתונים עוררו חשש ממשי לאסון אקולוגי שיתרחש בעקבות אובדן משאב הדגה בכינרת והפיכתו לאגם ללא דגים.

לדברי שר החקלאות, שלום שמחון, ההחלטה הייתה מחויבת המציאות, "בשל האינטרס הציבורי לשמור על כמות דגה בת קיימא בכנרת, ולשם שמירה על האיזון האקולוגי ועל איכות המים. התוכנית עולה בקנה אחד עם המלצות ועדת שטחי הדיג של ה- OECD לניהול שטחי דייג ברי קיימא".

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן :" בשנים האחרונות נגרמה פגיעה קשה למאזן האקולוגי בכנרת דבר העלול לפגוע באופן חמור באיכות המים, זאת בין השאר בשל דייג בלתי מבוקר. כנרת ללא דגים היא כנרת ללא חיים ואנו מחויבים לשמור על משאב טבע ייחודי זה של מדינת ישראל."

על מנת למזער את הנזק הכלכלי לדייגים, גיבש צוות מקצועי, בהשתתפות נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ומשרד האוצר תוכנית לתמיכה בדייגים אשר עיקר פרנסתם מהענף, תוך הבחנה בין מי שניהל ספרים כחוק לבין העוסקים בענף אשר לא ניהלו ספרים כחוק.

בנוסף, התכנית כוללת הסכמה של כל הגורמים הרלוונטיים כי יש לטפל בנושא העופות הנודדים בשטח מדינת ישראל, ובייחוד באגם הכנרת.

החלטת הממשלה קובעת הקמת צוות לליווי התוכנית בראשות מנכ"ל משרד החקלאות ובהשתתפות נציג אגף תקציבים באוצר, מנהל אגף הדייג במשרד החקלאות, המדען הראשי של משרד החקלאות, נציג הרשות הממשלתית למים וביוב, נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג רשות הטבע והגנים, נציג מנהלת הכנרת, נציג התאחדות חקלאי ישראל, נציג משטרת ישראל (השיטור הימי) ונציג איגוד ערים כנרת. אל הצוות יוזמן כמשקיף גם נציג המעבדה לחקר הכנרת.

צוות הליווי יגבש תוכנית לתגבור האכיפה באגם הכנרת, שתופעל בתוך חודש מיום אישור ההחלטה, בהשתתפות כל גורמי האכיפה, למניעת הפרת ההשבתה.

הצוות יקבע תוכנית מחקר וניטור שתלווה את יישום התוכנית ואופן ביצועה, שתופעל בתוך שלושה חודשים מיום אישור ההחלטה זו, וכן יקבע אבני הדרך לבחינת השגת יעדי התוכנית (התאוששות הדגה ושמירה על כמות דגה בת קיימא בכנרת תוך השבת האיזון האקולוגי לאגם, שיפור איכות המים).

הצוות יגבש גיבוש תוכנית לטיפול כולל בנושא העופות הנודדים בשטח מדינת ישראל, ובייחוד באגם הכנרת. התוכנית תוצג לשר החקלאות ופיתוח הכפר בתוך שישה חודשים.

הצוות יביא לאישור תוכנית רב שנתית לאכלוס של דגים בכנרת, וכן פעולות נוספות באופן שיאפשר ממשק דגה בר קיימא תוך שמירה על איכות המים של הכנרת.

הצוות ימליץ לפקיד הדיג הראשי על מספר סירות הדיג המקסימאלי שייוותר באגם לאחר תום תוכנית ההשבתה, לצורך קיום ממשק דייג בר קיימא לעתיד, וכן ימליץ על הכללים העתידיים לקבלת רישיון דייג לסירה ולדיג. הצוות יגיש דוח חצי שנתי בנוגע להתקדמות התוכנית לשר החקלאות.

מרכיב מרכזי בהחלטת הממשלה נוגע לתמיכה בדייגים שיושבתו מעבודה. ההחלטה קובעת כי המדינה תתמוך בדייגים אשר היו בעלי רישיון לעסוק בדייג באגם הכנרת בשנת 2009 ובלפחות שנתיים מבין השנים 2006-2008, ואשר הכנסותיהם דווחו בשנים אלו לרשויות המס.

דייג אשר לא הייתה לו הכנסה חודשית מעיסוק אחר, העולה על שכר מינימום, במשך התקופה האמורה, יהיה זכאי לקורס להכשרה מקצועית. צוות בראשות סגן מנהל שרות התעסוקה ובהשתתפות נציג האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת, נציג משרד התיירות ונציג אגף התקציבים במשרד האוצר, יכין בתוך חודש ימים מיום אישור ההחלטה, נוהל מפורט למסלול זה. בהחלטה מודגש כי תמיכה זו, הינה לפנים משורת הדין ומותנית בהתחייבות הדייגים הזכאים לניהול ספרים תקין ברשויות המס, עם חזרתם לדוג בתום תקופת ההשבתה. במסגרת ההכשרה המקצועית יינתנו גם דמי מחייה למשתתפים בקורס, לתקופת הקורס ולחודשיים של חיפוש עבודה לאחר השלמתו, בסכום של 2,000 ש"ח לחודש.

מימון התכנית נאמד בסכום של 11.4 מיליון לשנתיים. בעלות יישאו בחלוקה שווה משרדי החקלאות, האוצר והגנת הסביבה והרשות הממשלתית למים וביוב.

בנוסף לתקציב הנ"ל יקצה בשנת 2011 משרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב בסך של 500,000 ₪ לצורך תמיכה ברכישת ציוד ושדרוג סירות הדיג, לדייגים שיחזרו לפעילות בתום תקופת ההשבתה.

תקנות בנושא יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. 

 

משרד החקלאות מקצר במחצית את זמני שהיית החובה של הכלבים והחתולים בכלביותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Shorten_Adoption_Time.aspxמשרד החקלאות מקצר במחצית את זמני שהיית החובה של הכלבים והחתולים בכלביות
נוהל יבוא מזון לבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_mazon_baaley_haim.aspxנוהל יבוא מזון לבעלי חייםנוהל זה מתייחס לתהליכי פיקוח על יבוא של מוצרים מבעלי חיים המיועדים להזנת בעלי חיים למדינת ישראל. נוהל זה עוסק בשלבי תהליך יבוא של מוצרים אלו, החל משלב קבלת היתר היבוא ועד שחרורו של המשלוח בנמלים ובמעברי הכניסה לישראל.
נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביותhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_mesira_hayot_2014.aspxנוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביותנוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות