​​

 

 

שיתוף הציבור בתקציב המשרד - בואו אתם לחלק את תקציב משרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2017/Pages/Public_budget.aspxשיתוף הציבור בתקציב המשרד - בואו אתם לחלק את תקציב משרד החקלאות