חקלאות מתקדמת וייצור חקלאי יעיל, מניב, כלכלי ובעל כושר תחרות בשווקים בינלאומיים, מותנה, בין היתר, בניצול זני צמחים חדשים בעלי תכונות ייחודיות המשפיעות על תפוקתם, על יכולת התמודדותם עם מחלות צמחים, ועל איכויות תנובתם, בין של פירות וירקות ובין של צמחי נוי.

הרצון לעודד מטפחי זנים לעסוק בטיפוח לקידום הייצור חקלאי לטובת הציבור באמצעות הגנה רחבה על זכויותיהם, לצד הצורך להגביל את ההגנה בזמן (גם זאת מאינטרס ציבורי), יצרו צורך לקבוע עקרונות מוגדרים ואחידים בעניין. בשנת 1962, נחתמה האמנה הבינלאומית בדבר הגנה על זנים חדשים של צמחים (Union for the Protection of New Plant Varieties, או בקיצור UPOV). 

האמנה תוקנה בשנים 1972, 1978, ו- 1991. ישראל הצטרפה אליה ביום 12 באפריל 1984. מטרתה של האמנה הנה ליצור שיתוף פעולה בינלאומי בתחום ההגנה על זכויותיהם של מטפחי זנים חדשים של צמחים, ובכך להביא, בין היתר, לפיתוח החקלאות. הוראותיה של האמנה יוצרות בסיס לתחיקה אחידה של המדינות החברות באיגוד שהוקם מכוחה.

חוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג – 1973, מתבסס במידה רבה על האמנה. הוא מעניק הגנה משפטית לזכות הקניין של מטפחי זני צמחים בזנים שטופחו על ידם, בדומה להגנה הניתנת לבעלים בהמצאה טכנולוגית. הגנה זו מוסדרת באמצעות רישומה של זכות מטפחים בספר הזכויות המנוהל על ידי רשם זכויות מטפחים, על פי החלטת מועצת זכויות מטפחים. התקופה שבה מטפח רשאי ליהנות מזכות מטפחים היא קצובה – בין 20 ל- 25 שנים, בהתאם לסוג הצמח, ובמהלכה לא ניתן לעשות שימוש בצמח ללא רשותו, בכפוף למספר מצומצם של חריגים.

קיום מערכת של הגנה על זכויות מטפחים של זני צמחים חדשים שיוצרו בארץ ובעולם, מאפשר לחקלאי ישראל לקיים חקלאות מתקדמת שאיננה קופאת על שמריה לטובת חקלאי ואזרחי ישראל ולהתחרות בשווקי ארצות חוץ, וכן מאפשר למטפחי זנים חדשים להפיץ את זניהם בארצות החברות בארגון הבינלאומי, תוך שמירה על זכויותיהם הקנייניות.

למבנה היחידה

תפקידי היחידה לזכויות מטפחים:
- אדמיניסטרציה ובחינה מקצועית של בקשות לרישום זנים חדשים בישראל.
- הפעלת המועצה לזכויות מטפחים.
- קיום קשרי חוץ עם הארגון הבינלאומי להגנה על זני צמחים חדשים (UPOV).
- קיום קשרים מקצועיים עם משרדי בחינה ועם בוחנים מחו"ל.

מהו זן כשיר לרישום?
זן כשיר לרישום זכות מטפחים בספר הזכויות כאשר נתקיימו בו כל אלה:
1.  הוא חדש - זן ייחשב כחדש אף אם קודם שהוגשה הבקשה לרישומו, נמכר או הועבר בדרך אחרת, על ידי מטפח הזן או בהסכמתו, חומר הריבוי או החומר המאוסף של הזן במשך תקופה שאינה עולה על:
    (1) בישראל - שנה אחת מהיום הקובע;
    (2) מחוץ לישראל - בגפנים, בעצי יער, בעצי פרי ובעצי נוי - שש שנים מהיום הקובע, ובצמחים אחרים -     
ארבע שנים מהיום הקובע.
2.  הוא ייחודי - זן ייחודי הוא זן השונה באופן ברור מכל זן אחר שהיה ידוע בעת שהוגשה הבקשה לרישום זכות מטפחים בו.
3.  הוא אחיד במידה מספקת בתכונות היסוד שלו, כפי שצוינו בבקשה בהתחשב בשיטת הריבוי של הזן.
4.  תכונות היסוד שלו יציבות, תיאורו ותכונותיו נשמרים אף לאחר ריבוי חוזר, ואם הטיפוח מהווה מחזור שלם - תכונותיו נשמרות בסיומו של כל מחזור.​

זכויות מטפחים

 

 

 

 

תעריפי אגרות ודמי שירות לתאריך 1.7.2018 זכויות מטפחיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/Publication_2018/Pages/agrot_2018.aspxתעריפי אגרות ודמי שירות לתאריך 1.7.2018 04/07/2018 21:00:00{613c8fa8-03e1-49c2-864a-701e76943336}c75322d6-626e-4a73-be93-d63af0c2ed143
Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 90זכויות מטפחים;Plant Breeders Rights Unithttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/Publication_2018/Pages/Gazette_no_90.aspxIsrael Plant Breeders' Rights Gazette NO. 9016/01/2018 22:00:00{613c8fa8-03e1-49c2-864a-701e76943336}c75322d6-626e-4a73-be93-d63af0c2ed142
Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 88זכויות מטפחים;Plant Breeders Rights Unithttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/2016/Pages/Gazette_no_88.aspxIsrael Plant Breeders' Rights Gazette NO. 8830/01/2017 22:00:00{7d91b0c2-2d41-4e3c-ae34-ddb556009266}db4680d7-25c7-4d97-aa80-17e0a749c72410
Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 87זכויות מטפחיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/2016/Pages/Israel_Plant_Breeders_Rights_GazetteNO87.aspxIsrael Plant Breeders' Rights Gazette NO. 8703/08/2016 21:00:00{7d91b0c2-2d41-4e3c-ae34-ddb556009266}db4680d7-25c7-4d97-aa80-17e0a749c7249

 

 

הכהן יבין מורןהכהן יבין מורן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461689הכהן- יבין מורן, עו"דרשמת זכויות מטפחיםבית דגן03-948539603-9485839Morany@moag.gov.il
זיידמן בן ציוןזיידמן בן ציון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461473זיידמן בן ציוןמנהל/ת תחום (בוחן זנים)בית דגן03-948583303-9485839Benzionz@moag.gov.il
דקלה דבי-נאורדקלה דבי-נאור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466641דבי-נאור דקלהמנהלת תחום יצוא וקידום מכירות, יושבת ראש המועצה לזכויות מטפחים03-948593603-9485839diklad@moag.gov.il
ברדוש גבריאלברדוש גבריאל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461558ברדוש גבריאלמרכז/ת בכיר ורפרנט/ית (זנים)בית דגן03-9485598, 050-624145003-9485839gabib@moag.gov.il

 

 

Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 92 January 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/2019/Pages/Gazette_92.aspxIsrael Plant Breeders' Rights Gazette NO. 92 January 201928/01/2019 22:00:00
Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 91https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/Publication_2018/Pages/Israel-Plant-Breeders'-Rights-Gazette-NO.-91.aspxIsrael Plant Breeders' Rights Gazette NO. 9111/08/2018 21:00:00
Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 89https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/2017/Pages/Gazette_NO_88.aspxIsrael Plant Breeders' Rights Gazette NO. 8931/07/2017 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/Procedures"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />Procedures</a>נהלים וטפסים
<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי

 

 

הנחיות למגישי בקשה לזכות מטפחים בנוגע להספקת תצלום מתאים של הזן המיועד לרישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/nehalim/Pages/nohal_aspakat_tazlum.aspxהנחיות למגישי בקשה לזכות מטפחים בנוגע להספקת תצלום מתאים של הזן המיועד לרישום26/08/2013 21:00:00
Guidance for applicants on providing suitable photographshttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/nehalim/Pages/nohal_aspakat_tazlum_english.aspxGuidance for applicants on providing suitable photographs26/08/2013 21:00:00
Explanation and Requirements for Plant Breeders’ Rights in Israel for foreign applicantionshttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/nehalim/Pages/application_requirements.aspxExplanation and Requirements for Plant Breeders’ Rights in Israel for foreign applicantions
נוהל תשלום אגרה שנתית לקיום זכות מטפחיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/nehalim/Pages/nohal_tashlum_agra_zchut_metapchim.aspxנוהל תשלום אגרה שנתית לקיום זכות מטפחים