פרסומים

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב (להלן: "הרשות" או "המזמין"), שהינה יחידת סמך של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פועלת לתכנון קרקעות בישובים בדואים קיימים וברחבי הפזורה הבדואית בנגב. במסגרת מכרז זה מבקשת הרשות לקבל הצעות למתן שירותי תכנון וניהול תכנון. הרשות תהא אחראית לייזום תהליכי התכנון, תלווה ותנחה את תהליך התכנון.

מכרז זה הינו מכרז מסגרת למתן שרותי תכנון כמפורט לעיל, במכרז זה יבחרו עד 8 חברות תכנון כמפורט במסמכי המכרז.

פרסום מכרז מסגרת 2/2016 - מתן שירותי תכנון וניהול תכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

מכרז 2/2016 - מתן שירותי תכנון וניהול תכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

הבהרות למכרז 2/2016 - מתן שירותי תכנון וניהול תכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

מכרז 2/2016 - תשובות לשאלות (כולל שאלות שנשאלו בכנס המציעים)

מכרז 2/2016 - פרוטוקול כנס מציעים - 8 לאוגוסט 2016

נספח ב' - תצהיר בדבר פרטים אודות המציע

נספח ח' – תצהיר בדבר ניגוד עניינים (מציע)

נספח ח'1 – תצהיר בדבר ניגוד עניינים (איש צוות)

מודעת עדכון מס'1: מכרז מסגרת 2/2016 למתן שירותי תכנון וניהול תכנון לרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

מכרז 2/2016 - שאלות נוספות להבהרה ותשובות הרשות - ספטמבר 2016 - מסמך זה מהווה המשך ועדכון למסמכים הבאים:
1. הפרסום האחרון בעיתונות, המהווה שינוי תנאי הסף, מתאריך 7/9/16.
2. תשובות לשאלות המציעים מתאריך 22/8/16

 

 

טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור
עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Recommended_trees_for_the_yard.aspxעצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות
מפקחי משרד החקלאות פינו כלבה יחד עם תשעת גוריה מבית באור יהודה, בעקבות התעללות. הכלבים חולצו והועברו לטיפול ושיקום רפואי במתקן מוגן של משרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Neglect_Dogs_oryehuda.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו כלבה יחד עם תשעת גוריה מבית באור יהודה, בעקבות התעללות. הכלבים חולצו והועברו לטיפול ושיקום רפואי במתקן מוגן של משרד החקלאות