פרסומים

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מודיעה על כוונתה להתקשר עם "אוניברסיטת בן גוריון" לביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים בפרויקט "מרכז מידע סטטיסטי לחברה הבדואית בנגב ".

מטרת המיזם  הינו ליצור בסיס נתונים אלקטרוני ומעודכן שילווה בפרסומים ומחקר לחברה הבדואית בנגב.
אוניברסיטת בן גוריון  הינה היחידה המסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות לאור ייחודיות הפרויקט, מיקומה היחידי בנגב, ומממנת כ-  % 50 מעלות הפרויקט ממקורותיה העצמיים.

תקופת ההתקשרות המאושרת תהא לשנה מחודש אוגוסט 2016 .

סה"כ היקף הפרויקט הינו בסך של  400,000 ₪ .

היקף השתתפות הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב  עומד על סך של 200,000₪

אוניברסיטת בן גוריון משתתפת בסך של 200,000₪.

בהתאם להחלטת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מדובר בהתקשרות לביצוע מיזם משותף ולא בתמיכה.

ככל שיש ספק אחר המסוגל לבצע ולספק מיזם זה, עליו לפנות תוך 14 ימים מיום הפרסום   8.08.2016 שעה 16:00  בדואר אלקטרוני  otmana@moag.gov.il  לידי עותמאן אבו עג'אג' .

כל מידע  ובירור נוסף ניתן לקבל במשרדי הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בכתובת מצדה 6 באר שבע,

טלפון  08-6268796.

להודעה