נהלים

בהתאם לאמור בסעיף 66 לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), תשל"ג 3771 (להלן: "החוק") אין להשמיד עודפי צמחים אלא בהיתר מאת שר החקלאות ופיתוח הכפר או מנכ"ל המשרד והיתר כזה לא יינתן, אלא אם שוכנע נותנו כי לא נמצא להם שימוש לכל מטרה מועילה, לרבות מטרת חסד.

נוהל זה מטרתו לקבוע תהליך עבודה פנימי במשרד לפיו תבחן סבירות ההחלטה אשר התקבלה במועצת הצמחים ואשר הובילה להגשת בקשה להתיר ההשמדה, הכל בהתחשב בהוראות נוהל פינוי והשמדה של עודפי צמחים של המועצה המובא כנספח לנוהל זה.


לנוהל השמדת עודפי תוצרת צמחית

 

 

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור