נהלים

בהתאם לאמור בסעיף 66 לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), תשל"ג 3771 (להלן: "החוק") אין להשמיד עודפי צמחים אלא בהיתר מאת שר החקלאות ופיתוח הכפר או מנכ"ל המשרד והיתר כזה לא יינתן, אלא אם שוכנע נותנו כי לא נמצא להם שימוש לכל מטרה מועילה, לרבות מטרת חסד.

נוהל זה מטרתו לקבוע תהליך עבודה פנימי במשרד לפיו תבחן סבירות ההחלטה אשר התקבלה במועצת הצמחים ואשר הובילה להגשת בקשה להתיר ההשמדה, הכל בהתחשב בהוראות נוהל פינוי והשמדה של עודפי צמחים של המועצה המובא כנספח לנוהל זה.


לנוהל השמדת עודפי תוצרת צמחית