2016

ערך התפוקה החקלאית בשנת 2015 הסתכם ב-29.5 מיליארד ₪, המהווים ירידה של 2.4% בערך התפוקה במחירים שוטפים בהשוואה לשנת 2014.

כמויות התוצרת החקלאית ירדו ב-3%, לעומת עלייה של 1% במחיר התפוקה החקלאית הכוללת.

הירידה נבעה בעיקר מסעיף הגידולים הצמחיים בשל ירידה של 5.7% בכמות התפוקה וירידה קלה במחיר, בכך נרשמה ירידה של 6.4% בערך התוצרת הצמחית.

בסעיף תוצרת מן החי נרשמה עלייה של אחוז אחד בכמות, ועלייה של 2.9% במחיר התוצרת, מה שהביא לעלייה של 3.9% בערך התפוקה.

סעיף התשומות (לא כולל תמורה למשרות שכיר) רשם ירידה של 5.7%, בעיקר כתוצאה מהוזלה של התשומות הקנויות ב-4%, יחד עם ירידה בכמות התשומות. ערך התוצר המקומי הגולמי רשם עלייה של 3.8%, לאור העובדה שהירידה בתשומה הייתה גדולה מהירידה בתפוקה. הפיצויים והתקבולים הנוספים (כולל פיצויים מביטוח וחלק קטן פיצויי בצורת) רשמו עלייה משמעותית של 20% ,מה שהשפיע על ההכנסה שמקורה בחקלאות שעלתה ב-6.5%. התמורה למשרות שכיר עלתה ב-5% והיתרה לחקלאי עלתה ב-8.5% ל-4.8 מיליארד ₪. למרות העלייה, היתרה לחקלאי הייתה נמוכה יותר מהיתרה לפני שנתיים.

דו"ח שנתי 2015 - תפוקה חקלאית ויצוא, מדדי מחירים, פערי תיווך

 

 

הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision2016.aspxהנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)
לקראת הפסח, ובכדי למנוע מצב של מחסור בירקות, משרד האוצר ומשרד החקלאות פתחו את מכסת יבוא הירקות, אולם בפועל יובאו לישראל כ-1,100 טון בלבד מתוך 60,000 טון מכסות שנפתחוhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/import_veg.aspxלקראת הפסח, ובכדי למנוע מצב של מחסור בירקות, משרד האוצר ומשרד החקלאות פתחו את מכסת יבוא הירקות, אולם בפועל יובאו לישראל כ-1,100 טון בלבד מתוך 60,000 טון מכסות שנפתחו
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/subside_petem_beizim_qtr2_2017.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017