2017

​​​​התפתחויות עיקריות במחצית הראשונה של שנת 2017 בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2016:
  • מדד מחירי התשומות הכללי בחקלאות עלה בכ- 1.8%. העלייה במדד מחירי התשומות בחקלאות הושפעה בעיקר מהעלייה במדד מחירי התשומות בגידולים צמחיים (2.8%).
  • מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה עלה ב-1.6% לעומת מדד המחירים הכללי לצרכן שעלה רק ב- 0.4%. 
  • העלייה במדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה הושפעה בעיקר מהתייקרות מחירי הפירות והירקות הטריים (5.8%). בלטה העלייה במחירי הפירות, בעיקר בשל העלייה במחירי הבננות, מלונים ענבים ואבטיחים.
  • מדד מחיר החלב לשתייה (חלב ללא סויה), שהנו מוצר שברובו תחת פיקוח מחירים, ירד ב-2.3%, ירידה יותר גדולה מהירידה במדדי המחירים של מוצרי חלב אחרים.
  • ערך הייצוא החקלאי ייעור​ ודיג, עמד על 746.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2017, עלייה של 6.5% במונחי דולר פו"ב  (Freight on Board​) שוטפים בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2016.
  • ערך היצוא של פירות גדל באופן משמעותי (40.6%+), והגיע ל- 73.8 מיליון דולר. העלייה בערך הייצוא של הפירות הושפעה בעיקר מהגידול בייצוא אבוקדו.
  • ערך היצוא של הדרים גדל ב-29.6%, והגיע לכ- 176 מיליון דולר. העלייה בערך הייצוא של הדרים הושפעה בעיקר מהגידול בייצוא אור ואשכוליות אדומות.

דוח חצי שנתי - מחירים ומדדים בחקלאות חציון ראשון, ינואר-יוני 2017​

​​

 

 

סיכום דיון ועדת המחירים – השפעת הרפורמה במשק החלב על מחירי מוצרי החלב המפוקחיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/vaadat_mechirim.aspxסיכום דיון ועדת המחירים – השפעת הרפורמה במשק החלב על מחירי מוצרי החלב המפוקחים
מדד עלויות גפןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/grapevine_Cost.aspxמדד עלויות גפן
דוח לבחינת הרווחיות בשרשרת שיווק ירקות ופירות טריים בשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/rivchiut_perot.aspxדוח לבחינת הרווחיות בשרשרת שיווק ירקות ופירות טריים בשנת 2016