​מטרת נוהל זה הנה ליצור שינוי תודעתי באשר לפוטנציאל הגלום בירקות ופירות "שונים", כהגדרתם בנוהל זה. עד עתה התייחסות השוק ברובו, וממנה כנגזרת התנהלותו בפועל, הייתה לראות באלו מוצר נחות שאינו בר מכירה. עורך הנוהל מבקש לשנות את התפיסה ולתמרץ באמצעות מענק כספי מהלכים שונים שיבטיחו הנעתו של שינוי תודעתי, בקרב הקמעונאים והצרכנים כאחד, באמצעות הפיכתם של הפירות והירקות השונים לאטרקטיביים למכירה וצריכה.
על בסיס מטרות אלה מבקש המשרד לאפשר תמיכה בהשקעות. במסלול זה תינתן תמיכה לפעולות שיווק שיעודדו מכירה וקנייה של תוצרת חקלאית טרייה מאיכות שונה, שאינה עומדת בסטנדרט המקובל ברשת השיווק מבחינת מראה (גודל, צבע, צורה) ודרגת בשלות.  כמו כן תינתן תמיכה במהלכים של קידום מכירות (להלן קד"מ), באמצעות גיבוש תכנית לשיווק תוצרת מאיכות שונה ולעידוד צריכה נבונה של פירות וירקות בקרב הצרכנים, באמצעות המשווקים הקמעונאים. 
 
לצורך מימוש המטרות מייעד נוהל התמיכה שלפנינו תקציב תלת שנתי בסך 5 מיליון ש"ח, מתוך התקציב המשרדי לשנת העבודה 2018 עד 2020. 

חשוב להבהיר כי אין בנוהל זה התחייבות של המשרד במתן סיוע עתידי למכירת תוצרת חקלאית טרייה שונה או רגילה, אלא אך משום השגת התכלית של הגדלת המכר של תוצרת מאיכות שונה לתקופת הפעילות שלגביה מתייחס נוהל זה. 

לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.

המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים: בכתב לפקס מס' 03-9485810 או באמצעות דוא"ל לכתובת הבאה: tsipip@moag.gov.il

פניות יש להעביר עד ליום שלישי כט' בטבת תשע"ח, 26.1.18 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או התחייבות​ לתמיכה במאן דהו.

 

 

סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_tachshirey_hadbara.aspxסקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017
מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בקיבוץ שניר - 5-12-18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe)tlafaim_snir_5-12-18.aspxמחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בקיבוץ שניר - 5-12-18
רשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 2.12.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tachshirim_vet_2.2.18.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 2.12.18