תשתיותהתכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של הבדואים בנגב כוללת השקעה בתשתיות בישובים הבדואים, וביניהן:
  • הקמת מבני ציבור – מתנ"סים, אולמות ספורט, מבנים רב תכליתיים (בישובי המועצות האזוריות), מגרשי ספורט וספריות, בהיקף כולל של כ-90 מלש"ח.
  • הגדלת ושיפור התחבורה הציבורית בישובים הבדואים בנגב, דבר שישפר את הנגישות למוסדות להשכלה גבוהה ולמקומות תעסוקה, בהיקף של כ-140 מלש"ח.
  • סלילת כבישים בתוך תחומי הישובים, בהיקף של כ-120 מלש"ח.
  • הקמת מכלאות צאן לעדרים בדודאים ובחורה, על מנת להעמיד פתרון למגדלי העדרים ולשפר את איכות החיים בישובים.
  • פתרונות ביוב לישובי המועצות האזוריות.

החלטת ממשלה 546 מיום 14.7.13 מעגנת תכנית בתחומי הגנת הסביבה בישובים הבדואים בנגב בהיקף כולל של 40 מלש"ח. התכנית כוללת תשתיות מחזור עירוניות ואזוריות, חינוך והסברה, שיקום מפגעים ואכיפה. יצוין, כי ביום 8.6.14 התקבלה החלטת ממשלה מס' 1696 לפיה המשרד להגנת הסביבה ישקיע כ-37 מלש"ח נוספים במסגרת יישום התכנית.